fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Bộ phận pháp chế là gì?

Hiện nay, nghề pháp chế doanh nghiệp tại Việt Nam mới được biết đến rộng rãi trong những năm gần đây, khi tính chuyên môn hóa của các công ty Việt Nam ngày càng cao và tính tuân thủ pháp luật ngày càng được ghi nhận trong các công ty. Bộ phận pháp chế đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của công ty. Người nhận nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo công ty hoạt động theo trình tự và pháp luật. Một công ty không thể tồn tại và phát triển nếu không có pháp luật doanh nghiệp. Học viện đào tạo pháp chế ICA mời bạn đọc tham khảo thêm trong bài viết “Bộ phận pháp chế là gì?” này nhé!

Bộ phận pháp chế là gì?

Các vị trí pháp lý doanh nghiệp bao gồm các luật và quy định bên ngoài (văn bản) do chính phủ ban hành quy định các vấn đề pháp lý doanh nghiệp, văn bản pháp luật, v.v., đồng thời tạo ra các quy tắc và quy định trong công ty, đồng thời đóng vai trò điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. Tư vấn văn bản, nội quy, quy chế do công ty ban hành để quản lý hoạt động kinh doanh, hoạt động nội bộ của công ty nhằm đảm bảo hoạt động đúng pháp luật của công ty và loại bỏ các rủi ro pháp lý trong kinh doanh.

Ở nhiều quốc gia, bộ phận pháp lý được công ty chỉ định để xử lý các vấn đề pháp lý của công ty. Do đó, bộ phận pháp lý của công ty trước tiên thực hiện các công việc pháp lý của công ty và thực hiện các giao dịch pháp lý thông thường.

Công việc pháp lý của của bộ phận pháp chế bao gồm lập hồ sơ tài liệu, xác minh việc làm, bất động sản, hợp đồng, giấy phép công nghệ, thương hiệu, hồ sơ thuế và pháp lý cũng như xác minh kiện tụng. Bộ phận pháp chế của công ty cũng có thể phát triển các hướng dẫn quản lý rủi ro và đào tạo các nhân viên khác để tránh các vấn đề pháp lý hoặc xác định các vấn đề một cách nhanh chóng. Khi tham gia vào một lĩnh vực kinh doanh mới hoặc có rủi ro cao, bộ phận pháp lý nên được thuê ngoài.

Bộ phận pháp chế doanh nghiệp làm những công việc gì?

Bộ phận pháp chế đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động pháp lý của công ty, bao gồm thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Giám sát, quản lý quy chế nội bộ và hoạt động của các bộ phận nội bộ hoạt động theo quy chế nội bộ.
 • Soạn thảo các ý kiến ​​pháp lý và thẩm định các dự thảo hợp đồng do các bộ phận khác trong công ty soạn thảo. Trước khi trình hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, giám đốc công ty. Tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng.
 • Giúp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức gửi lấy ý kiến. Tổng hợp, đánh giá các quy định pháp luật lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Phổ biến, đào tạo pháp luật, điều lệ, nội quy công ty từ công ty đến người lao động. Theo dõi, cưỡng chế, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty. Tiến hành rà soát, đánh giá trình độ hiểu biết pháp luật, nhận thức pháp luật của người lao động trong công ty hiện nay.
 • Đánh giá rủi ro môi trường đầu tư kinh doanh đối với dự án đầu tư của công ty ở nước ngoài. Cung cấp ý kiến ​​pháp lý về các quyết định tổ chức và quản lý công ty.
 • Tham gia tố tụng hoặc tư vấn với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.
Bộ phận pháp chế là gì?

Nguyên tắc hoạt động pháp chế trong Công ty 

Nguyên tắc độc lập, khách quan

“Phòng Pháp Chế” là một bộ phận chuyên nghiệp và độc lập, hoạt động dưới sự điều hành và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Giám đốc, là Tổng Giám đốc của chúng tôi. Ý kiến ​​pháp lý đưa ra là khách quan, độc lập và chỉ được điều chỉnh bởi pháp luật.

Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm

Bộ phận pháp chế công ty chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân trước Hội đồng quản trị công ty hoặc Hội đồng quản trị là người quản lý chung công ty trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình về mọi hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận pháp chế

Chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế quản lý nội bộ trong Công ty

 • Đề xuất với hội đồng quản trị công ty hoặc ban giám đốc, tổng giám đốc công ty chương trình xây dựng “Quy chế kiểm soát nội bộ” của công ty và hướng dẫn, tạo điều kiện, quản lý việc thực hiện chương trình này.
 • Trực tiếp soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các quy chế quản lý nội bộ của công ty để đảm bảo tính pháp lý của các văn bản này.
 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan, tham mưu cho hội đồng quản trị công ty hoặc ban giám đốc, tổng giám đốc công ty, giúp họ xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Rà soát pháp lý các quy định nội bộ do các phòng, ban chuyên môn xây dựng.
 • Phối hợp với các phòng, ban chức năng hướng dẫn thực hiện các quy chế kiểm soát nội bộ đã ban hành.

Thực hiện tư vấn pháp lý

Đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công ty và người lao động. Cụ thể:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về tái cấu trúc doanh nghiệp: tổ chức lại, chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, hợp nhất, bán công ty theo luật thương mại, luật thương mại.
 • Tư vấn pháp luật về quản lý doanh nghiệp Phân quyền, ủy quyền, đại diện…
 • Tư vấn lựa chọn và ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật với các tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật trong và ngoài nước
 • Tư vấn pháp luật đầu tư: lập, quản lý và triển khai các dự án đầu tư do công ty đầu tư. Đầu tư tài chính – ngân hàng, bất động sản; hợp tác đầu tư, các hình thức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư,…
 • Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng trước khi nó được ký bởi tổng giám đốc.
 • Chịu trách nhiệm chính hoặc phối hợp với các phòng, ban chức năng trong việc đàm phán, đánh giá và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, theo nhiệm vụ được Giám đốc điều hành phân công.
 • Kiểm duyệt hoặc hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty.
 • Chủ trì đăng ký bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản của công ty theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Nộp đơn khiếu nại và làm việc với các cơ quan chính phủ có liên quan để giải quyết các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của chúng tôi.
 • Bày tỏ ý kiến, kiến ​​nghị các biện pháp xử lý trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng, ban xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế quản lý nội bộ, v.v.

Là đại diện giải quyết các vụ việc tố tụng

 • Chủ trì hoặc phối hợp các phòng, ban liên quan giúp việc cho hội đồng quản trị hoặc ban giám đốc, tham gia tố tụng tại các tòa án có thẩm quyền trong và ngoài nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và người lao động.
 • Trực tiếp đại diện cho Công ty trong việc thu thập, điều tra các tài liệu liên quan đến vụ án và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty nếu được Tổng Giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 • Soạn thảo các thủ tục và căn cứ pháp lý cho việc người đại diện công ty tham gia vào các quan hệ pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.

Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản

Định kỳ rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát nội bộ của công ty báo cáo Giám đốc.

Kiểm soát tuân thủ

 • Xây dựng các chương trình, nội dung phục vụ công tác quản lý phân phối, phổ biến pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Giám sát và đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy tắc kiểm soát nội bộ của công ty. Rà soát, quản lý các quy định quản trị nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm chính hoặc phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc thường xuyên phổ biến, làm rõ pháp luật. Đào tạo nội bộ, tổ chức đào tạo về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty, quy chế kiểm soát nội bộ của công ty cho cán bộ công nhân viên. Theo dõi việc thực hiện pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy chế kiểm soát nội bộ của công ty.

Hy vọng với bài viết trên sẽ giúp bạn đọc hiểu được thế nào là bộ phận pháp chế, nắm được các công việc mà bộ phận pháp chế cần làm. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi bài viết!

Câu hỏi thường gặp:

Quan hệ phân công và tổ chức công việc Giữa Bộ phận pháp chế và các cơ quan chức năng của Nhà nước là gì?

Phòng pháp chế thay mặt công ty thực hiện các giao dịch liên quan đến nhiệm vụ được TGĐ ủy quyền với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Dự thảo các đề xuất, yêu cầu, thông báo và khuyến nghị cho các cơ quan chính phủ có liên quan thể hiện quan điểm và quan điểm của công ty.

Chế độ báo cáo công việc của Bộ phận Pháp chế như thế nào?

Nói chung, cứ sáu tháng một lần hoặc khi có yêu cầu đột xuất, tổ chức pháp chế có trách nhiệm chuẩn bị một bản tóm tắt và báo cáo về việc tiến hành các công việc pháp lý và gửi cho Giám đốc điều hành.
Bộ phận pháp lý cũng có thể được yêu cầu tiến hành đánh giá và tự đánh giá hàng năm, chuẩn bị báo cáo chương trình pháp luật và pháp lý cho năm tới và đệ trình lên ban giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty. của công ty. Bao gồm:
Việc làm được tạo ra trong năm.
Công việc đã được giải quyết hoàn toàn.
Công việc vẫn chưa kết thúc.
Mở các vấn đề chưa được giải quyết.
Kiến nghị hoàn thiện hoạt động pháp chế.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết