fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý

Trong môi trường kinh doanh và hợp tác thương mại, việc tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý là một bước quan trọng trong quá trình chuyển giao trách nhiệm và quyền lợi giữa các bên tham gia. Văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý là một công cụ quan trọng trong quá trình chuyển giao trách nhiệm và quyền lợi từ bên giao cho bên tiếp nhận. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý và tài sản liên quan đến hợp đồng chưa thanh lý. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về văn bản này trong bài viết của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý

Nội dung mẫu văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý

Nhằm tạo ra sự minh bạch, rõ ràng và đảm bảo tính pháp lý, thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý được sử dụng như một công cụ quan trọng trong quá trình này. Văn bản thỏa thuận này có chức năng xác định rõ vai trò và trách nhiệm của cả bên giao và bên tiếp nhận. Nó đảm bảo rằng bên tiếp nhận cam kết tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ theo hợp đồng chưa thanh lý, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh sau khi tiếp nhận.

THỎA THUẬN TIẾP NHẬN HỢP ĐỒNG CHƯA THANH LÝ

Ngày _ tháng năm __,

Chúng tôi, dưới đây được gọi chung là “Bên Tiếp Nhận”,

Tên đại diện: __________________
Chức vụ: __________________
Địa chỉ: __________________
Và,
Chúng tôi, dưới đây được gọi chung là “Bên Giao”,

Tên đại diện: __________________
Chức vụ: __________________
Địa chỉ: __________________
Cùng nhau được gọi là “Các Bên”.

Xác nhận rằng, Bên Giao đã hoàn thành một hợp đồng (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) với Bên Thứ Ba (tên và địa chỉ của Bên Thứ Ba được ghi rõ trong Hợp đồng), và Hợp đồng này chưa được thanh lý hoặc kết thúc theo các điều khoản và điều kiện quy định trong nó.

Các Bên đồng ý với nhau những điều khoản sau đây:

Bên Giao xác nhận rằng Hợp đồng chưa được thanh lý và tiếp nhận từ Bên Thứ Ba.

Bên Tiếp Nhận cam kết tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ theo Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tiếp tục thực hiện các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng.

Bên Tiếp Nhận cam kết chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ Hợp đồng sau khi tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đảm bảo tính hợp pháp, tính khả thi và tính xác thực của các thông tin và tài liệu liên quan đến Hợp đồng.

Bên Giao cam kết cung cấp cho Bên Tiếp Nhận tất cả các tài liệu, hồ sơ và thông tin có liên quan đến Hợp đồng, để Bên Tiếp Nhận có thể tiếp tục thực hiện và quản lý Hợp đồng một cách hiệu quả.

Các Bên cam kết tiếp tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp đồng cho đến khi Hợp đồng này được thanh lý hoặc kết thúc theo các quy định pháp luật.

Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Hợp đồng này phải được Các Bên thỏa thuận bằng văn bản và có hiệu lực khi được ký kết bởi đại diện hợp pháp của mỗi Bên.

Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký kết và được áp dụng cho đến khi Hợp đồng được thanh lý hoặc kết thúc theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp đồng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này, Các Bên cam kết cùng nhau giải quyết mọi tranh chấp thông qua đàm phán và hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra trước Tòa án có thẩm quyền tại địa phương.

Văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý
Văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý

Hướng dẫn soạn thảo mẫu văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý

Thông qua văn bản thỏa thuận, Bên Giao cam kết cung cấp cho Bên Tiếp Nhận tất cả các tài liệu, hồ sơ và thông tin có liên quan đến hợp đồng chưa thanh lý. Điều này đảm bảo rằng Bên Tiếp Nhận có đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết để tiếp tục thực hiện và quản lý hợp đồng một cách hiệu quả. Một phần quan trọng của văn bản thỏa thuận là cam kết từ cả hai bên về việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định trong hợp đồng chưa thanh lý.

Đây là hướng dẫn để soạn thảo mẫu văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý:

Tiêu đề: Bắt đầu với tiêu đề “THỎA THUẬN TIẾP NHẬN HỢP ĐỒNG CHƯA THANH LÝ” để làm rõ mục đích của văn bản.

Thông tin bên thỏa thuận:

 • Ghi rõ ngày, tháng, năm soạn thảo văn bản.
 • Liệt kê thông tin của Bên Tiếp Nhận, bao gồm tên đại diện, chức vụ và địa chỉ.
 • Liệt kê thông tin của Bên Giao, bao gồm tên đại diện, chức vụ và địa chỉ.
 • Đảm bảo các thông tin trên được điền đầy đủ và chính xác.

Miêu tả về hợp đồng: Xác nhận rằng Bên Giao đã hoàn thành một hợp đồng với Bên Thứ Ba và hợp đồng này chưa được thanh lý hoặc kết thúc theo các điều khoản và điều kiện quy định trong nó.

Điều khoản và cam kết:

 • Bên Giao xác nhận rằng hợp đồng chưa được thanh lý và tiếp nhận từ Bên Thứ Ba.
 • Bên Tiếp Nhận cam kết tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ theo hợp đồng.
 • Bên Tiếp Nhận cam kết chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ hợp đồng sau khi tiếp nhận.
 • Bên Giao cam kết cung cấp cho Bên Tiếp Nhận tất cả các tài liệu, hồ sơ và thông tin có liên quan đến hợp đồng.
 • Các Bên cam kết tiếp tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định trong hợp đồng.
 • Quy định về việc thay đổi hoặc sửa đổi thỏa thuận, yêu cầu việc thỏa thuận bằng văn bản và có hiệu lực khi được ký kết bởi đại diện hợp pháp của mỗi Bên.

Hiệu lực và giải quyết tranh chấp:

 • Xác định ngày hiệu lực của thỏa thuận.
 • Quy định về giải quyết tranh chấp, khuyến nghị giải quyết qua đàm phán và hòa giải trước khi đưa ra tòa án có thẩm quyền.

Ký tên và thông tin liên hệ:

 • Để trống khoảng trống để Bên Tiếp Nhận và Bên Giao có thể ký tên và ghi rõ chức vụ của họ.
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ của Bên Tiếp Nhận và Bên Giao.

Ngày ký và chuỗi ký tên:

 • Ghi rõ ngày, tháng và năm ký tên thỏa thuận.
 • Cung cấp khoảng trống để Bên Tiếp Nhận và Bên Giao ký tên của họ.

Điều khoản cuối cùng: Thêm câu “Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký kết và được áp dụng cho đến khi Hợp đồng được thanh lý hoặc kết thúc theo cácđiều khoản quy định trong hợp đồng.”

Lưu ý: Đây chỉ là một hướng dẫn tổng quát. Việc soạn thảo mẫu văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý cần được điều chỉnh và tuỳ chỉnh theo nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng trường hợp. Để đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của văn bản, nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý.

Câu hỏi thường gặp:

Điều kiện thanh lý hợp đồng do hoàn thành hợp đồng (chấm dứt hợp đồng)?

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng được nêu tại Điều 422 Bộ luật Dân sự năm 2015 gồm:
Hoàn thành hợp đồng.
Theo các bên thỏa thuận.
Cá nhân chết, pháp nhân chấm dứt tồn tại mà yêu cầu hợp đồng phải do những người/tổ chức này thực hiện.
Hủy bỏ, đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Không thể thực hiện hợp đồng do đối tượng không còn.
Khi hoàn cảnh cơ bản thay đổi vì nguyên nhân khách quan, các bên không thể lường được sự thay đổi hoàn cảnh…
Trường hợp khác.

Cần làm gì để thanh lý hợp đồng?

Từ những phân tích ở trên có thể thấy, thanh lý hợp đồng không phải quy định bắt buộc. Nếu các bên có thỏa thuận thì thực hiện thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận của các bên.
Trong trường hợp này, các bên sẽ soạn thảo dự thảo biên bản thanh lý hợp đồng đến khi đạt được thống nhất ý kiến của các bên thì sẽ tiến hành ký biên bản thanh lý hợp đồng.
Sau khi thanh lý hợp đồng, quyền, nghĩa vụ của các bên thực hiện theo biên bản thanh lý này.
Riêng trường hợp đơn phương thanh lý hợp đồng, bên đơn phương cũng phải căn cứ vào các điều khoản tại hợp đồng trước đó. Theo đó, có hai trường hợp sau đây:
Hai bên có thỏa thuận trong hợp đồng: Căn cứ vào thỏa thuận này để bên đơn phương chấm dứt hợp đồng soạn biên bản thanh lý và gửi đến bên bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Lưu ý, thời gian thông báo cần phải thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc báo trước cho đối tác một khoảng thời gian nhất định.
Hai bên không có thỏa thuận về thanh lý trong hợp đồng: Khi có nhu cầu, bên đơn phương thanh lý hợp đồng phải gửi biên bản thanh lý đến bên còn lại và nhận được sự đồng ý của bên đó. Nếu có thiệt hại xảy ra, hai bên cũng phải thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại…

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết