fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân

Hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân là một công cụ quan trọng trong quá trình thành lập và hoạt động của một doanh nghiệp tư nhân. Nó là một tài liệu pháp lý quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào việc cung cấp vốn cho doanh nghiệp. Dưới đây là mẫu hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân mà Học viện đào tạo pháp chế ICA đề cập đến, bạn đọc tham khảo thêm nhé!

Tải xuống hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân

Nội dung hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân

Trong môi trường kinh doanh, việc thành lập và phát triển một doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi nguồn vốn đáng kể. Đó có thể là tiền mặt, tài sản, hoặc sự đóng góp chuyên môn từ các cá nhân hoặc tổ chức muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh. Để thể hiện cam kết và xác định quyền lợi của mỗi bên, hợp đồng góp vốn được sử dụng.

Hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân là một văn bản pháp lý quan trọng, định rõ quan hệ và nghĩa vụ giữa các bên tham gia vào việc góp vốn vào một doanh nghiệp tư nhân. Dưới đây là một mô tả về nội dung chính của hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân:

Bên góp vốn:

 • Xác định tên, địa chỉ, quốc tịch và thông tin liên lạc của bên góp vốn.
 • Xác định số tiền và hình thức góp vốn của bên góp vốn (tiền mặt, tài sản, lao động, quyền sử dụng đất, v.v.).
 • Xác định tỷ lệ góp vốn và quyền lợi của bên góp vốn trong doanh nghiệp.

Bên nhận vốn:

Hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân
Hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân
 • Xác định tên, địa chỉ, quốc tịch và thông tin liên lạc của bên nhận vốn (chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân).
 • Xác định quyền và trách nhiệm của bên nhận vốn trong việc quản lý và sử dụng vốn góp vào doanh nghiệp.

Tài sản góp vốn:

 • Mô tả chi tiết về các tài sản được góp vốn, bao gồm loại, số lượng, giá trị và trạng thái của tài sản.
 • Xác định các điều kiện và quy định về việc chuyển nhượng, sử dụng và quản lý tài sản góp vốn.

Quyền và trách nhiệm:

 • Xác định quyền và lợi ích của bên góp vốn, bao gồm quyền tham gia vào quản lý doanh nghiệp, quyền nhận lợi nhuận và quyền chia thưởng.
 • Xác định trách nhiệm của bên góp vốn trong việc cung cấp thông tin, tham gia vào quyết định quan trọng và tuân thủ các quy định pháp luật.

Phân chia lợi nhuận và chia thưởng:

 • Xác định cách tính và phương thức phân chia lợi nhuận giữa các bên.
 • Xác định cách tính và phương thức chia thưởng, nếu có, dựa trên kết quả kinh doanh và đóng góp của các bên.

Thời hạn và chấm dứt hợp đồng:

 • Xác định thời hạn của hợp đồng góp vốn.
 • Quy định về việc chấm dứt hợp đồng do các trường hợp như thỏa thuận đồng ý, vi phạm nghiêm trọng, hoặc theo quy định của pháp luật.

Giải quyết tranh chấp: Xác định cách giải quyết tranh chấp, thông qua đàm phán, trọng tài hoặc thông qua cơ quan tư pháp có thẩm quyền.

Nội dung của hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và thỏa thuận của các bên, và nênđược lập bởi luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để soạn thảo, rà soát hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, việc soạn thảo hợp đồng góp vốn là một quá trình phức tạp và quan trọng, vì vậy, nếu có thể, bạn nên tìm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định pháp luật cũng như quyền lợi của các bên tham gia. Dưới đây chỉ là một bản mô tả tổng quan, và nội dung cụ thể của hợp đồng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và các bên liên quan.

Tiêu đề: Đặt tiêu đề cho hợp đồng, ví dụ: “HỢP ĐỒNG GÓP VỐN TRONG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN”.

Định nghĩa và các điều khoản chung: Cung cấp các định nghĩa cho các thuật ngữ và các điều khoản chung sẽ được sử dụng trong toàn bộ hợp đồng, ví dụ: “Bên góp vốn”, “Bên nhận vốn”, “Tài sản góp vốn”, “Lợi nhuận”, v.v.

Thông tin về các bên: Cung cấp thông tin chi tiết về các bên tham gia, bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch, số điện thoại và thông tin liên lạc khác.

Mô tả về doanh nghiệp tư nhân: Cung cấp một mô tả tổng quan về doanh nghiệp tư nhân, bao gồm tên, mục tiêu hoạt động, vốn điều lệ, và bất kỳ thông tin quan trọng nào khác.

Điều khoản về góp vốn:

 • Xác định số tiền và hình thức góp vốn của bên góp vốn.
 • Xác định tỷ lệ góp vốn và phương thức tính toán lợi ích và quyền lợi của bên góp vốn.
 • Xác định thời điểm và phương thức thanh toán vốn góp.

Tài sản góp vốn:

 • Mô tả chi tiết về các tài sản được góp vốn, bao gồm loại, số lượng và giá trị của tài sản.
 • Xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng và quản lý tài sản góp vốn.

Quản lý và quyết định:

 • Xác định quyền và trách nhiệm của bên nhận vốn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 • Xác định quyền tham gia vào quyết định quan trọng của doanh nghiệp và cách thức thực hiện quyết định đó.

Phân chia lợi nhuận và chia thưởng:

 • Xác định cách tính và phương thức phân chia lợi nhuận giữa các bên.
 • Xác định cách tính và phương thức chia thưởng, nếu có, dựa trên kết quả kinh doanh và đóng góp của các

Thời hạn và chấm dứt hợp đồng:

 • Xác định thời hạn của hợp đồng góp vốn.
 • Quy định về việc chấm dứt hợp đồng do các trường hợp như thỏa thuận đồng ý, vi phạm nghiêm trọng, hoặc theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên: Xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia vào hợp đồng, bao gồm việc cung cấp thông tin, tuân thủ các quy định pháp luật và hỗ trợ công việc của doanh nghiệp.

Bảo mật thông tin: Quy định về bảo mật thông tin doanh nghiệp và tài sản góp vốn.

Giải quyết tranh chấp: Xác định phương thức giải quyết tranh chấp, bao gồm đàm phán, trọng tài hoặc thông qua cơ quan tư pháp có thẩm quyền.

Điều khoản chung: Các điều khoản pháp lý chung, bao gồm sự thay đổi và bổ sung hợp đồng, thông báo và giao dịch bằng văn bản, hiệu lực hợp đồng, và việc chuyển giao quyền lợi và nghĩa vụ.

Chữ ký và ngày có hiệu lực: Đặt chữ ký của các bên tham gia vào hợp đồng và ghi ngày có hiệu lực của hợp đồng.

Lưu ý rằng, đây chỉ là một mô tả tổng quan và nội dung cụ thể của hợp đồng góp vốn trong doanh nghiệp tư nhân có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và thỏa thuận của các bên. Để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định pháp luật, nên tìm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý trước khi soạn thảo hợp đồng góp vốn.

Câu hỏi thường gặp:

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn thành lập công ty cổ phần không?

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Như vậy pháp luật chỉ hạn chế các quyền này đối với doanh nghiệp tư nhân mà chưa có quy định hạn chế đối với chủ doanh nghiệp tư nhân. Do vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể góp vốn, thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết