fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thế chấp hàng hóa luân chuyển

Việc thế chấp phải được lập thành văn bản và có thể được lập thành một văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Nếu việc thế chấp được quy định trong hợp đồng chính thì điều khoản thế chấp sẽ trở thành một điều khoản cấu thành của hợp đồng chính. Nếu việc thế chấp được lập thành văn bản riêng thì được coi là hợp đồng phụ cùng với hợp đồng chính và hiệu lực của nó phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Vì vậy, nội dung của văn bản thế chấp được lập riêng phải phù hợp với hợp đồng chính. Mời bạn đọc tham khảo hợp đồng thế chấp hàng hóa luân chuyển trong bài viết sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống mẫu hợp đồng thế chấp hàng hóa luân chuyển

Nội dung của hợp đồng thế chấp hàng hóa luân chuyển

 • Thông tin bên thế chấp (địa chỉ; số điện thoại, số đăng ký kinh doanh, thông tin người đại diện,…)
 • Thông tin bên nhận thế chấp (địa chỉ; số điện thoại, số đăng ký kinh doanh, thông tin người đại diện,…)
 • Nghĩa vụ được bảo đảm;
 • Thông tin về tài sản thế chấp:
  • Tài sản được thế chấp là hàng hóa của bên thế chấp;
  • Thông tin về tài sản thế chấp:
 • Tên và đặc điểm;
 • Số lượng;
 • Giấy tờ về tài sản;
 • Giá trị được định giá…
  • Quy định về các khoản tiền bảo hiểm (nếu có) và toàn bộ vật phụ, trang thiết bị kèm theo, phần giá trị đầu tư thêm vào tài sản thế chấp (hàng hóa xuất bán, hàng hóa đã thành phẩm…);
 • Giá trị tài sản thế chấp:
  • Tổng giá trị tài sản thế chấp do bên thế chấp và bên nhận thế chấp thỏa thuận xác định là:…; mức giá định giá trên chỉ được làm mức giá trị tham chiếu để xác định …. tại thời điểm…;
  • Với giá trị này, bên nhận thế chấp đồng ý cho bên thế chấp vay số tiền (cao nhất) là…
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp (tham khảo Mục 4,5);
 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp (tham khảo Mục 6,7);
 • Xử lý tài sản thế chấp (tham khảo Mục 8);
 • Tranh chấp và giải quyết tranh chấp;
 • Cam kết của các bên;
 • Hiệu lực của hợp đồng;
 • Điều khoản thi hành…
Hợp đồng thế chấp hàng hóa luân chuyển

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thế chấp hàng hoá luân chuyển

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng thế chấp hàng hóa luân chuyển cần lưu ý những điều sau:

Nghĩa vụ của bên thế chấp

 • Trừ khi pháp luật có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ chuyển giao hồ sơ liên quan đến tài sản cầm cố nếu hai bên đồng ý.
 • Bảo vệ, bảo quản an toàn tài sản thế chấp.
 • Nếu việc sử dụng bất động sản thế chấp làm cho giá trị bất động sản thế chấp giảm hoặc có nguy cơ giảm giá trị, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như ngừng sử dụng.
 • Nếu tài sản thế chấp bị hư hỏng thì bên nhận thế chấp phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương trong một thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Thông báo cho bên nhận thế chấp về tình trạng hiện tại của tài sản thế chấp. Chuyển tài sản cầm cố cho bên nhận thế chấp xử lý trong một trong các trường hợp chuyển nhượng tài sản cầm cố quy định tại Điều 299 Bộ luật Dân sự 2015.
 • Thông báo cho bên nhận thế chấp về quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp. Trong trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền chấm dứt hợp đồng thế chấp và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và công nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp.
 • Trừ trường hợp quy định tại Điều 321, khoản 4 và khoản 5 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản cầm cố không được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng.

Quyền của bên thế chấp

 • Tranh thủ cơ hội được hưởng thu nhập, lợi nhuận từ tài sản cầm cố, trừ trường hợp theo hợp đồng thu nhập, lợi nhuận đó cũng là tài sản cầm cố.
 • Đầu tư để tăng giá trị tài sản đảm bảo.
 • Khi khoản nợ được bảo đảm bằng thế chấp hết hạn hoặc được thay thế bằng hình thức bảo đảm khác, bất động sản được bảo đảm bằng thế chấp do bên thứ ba nắm giữ và bất động sản được bảo đảm bằng thế chấp do bên nhận thế chấp nắm giữ.
 • Nếu tài sản cầm cố là hàng hóa được lưu thông trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì được bán, trao đổi tài sản đó. Trong trường hợp này, biện pháp bảo đảm là quyền yêu cầu bên mua thanh toán số tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản trao đổi, trao đổi.
 • Nếu tài sản thế chấp là kho hàng thì bên nhận thế chấp có quyền thay thế hàng hóa trong kho nhưng phải bảo đảm giá trị hàng hóa trong kho phù hợp với giá thỏa thuận.
 • Việc bán, trao đổi, chuyển nhượng tài sản cầm cố không phải là hàng hóa được phân phối trong quá trình sản xuất, kinh doanh nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc đáp ứng yêu cầu của pháp luật.
 • Được phép thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho người thuê, người thuê tài sản đó là tài sản thế chấp và thông báo cho bên nhận thế chấp.

Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp

 • Trả lại giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ lại giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.
 • Thực hiện thủ tục quản lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật.

Quyền của bên nhận thế chấp

 • Trực tiếp kiểm tra, kiểm tra tài sản thế chấp nhưng không được cản trở, gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, vận hành tài sản thế chấp.
 • Yêu cầu bên thế chấp cung cấp thông tin về tình trạng thực tế của tài sản thế chấp.
 • Yêu cầu bên thế chấp thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản nếu có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị tài sản do vận hành, sử dụng.
 • Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu bên thế chấp hoặc bên thứ ba có tài sản thế chấp trả lại tài sản cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không tốt nghĩa vụ của mình. Lưu giữ các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Quản lý tài sản thế chấp trong các trường hợp quy định tại Điều 299 Bộ luật Dân sự 2015.

Phương thức xử lý tài sản thế chấp

 • Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây:
  • Bán đấu giá tài sản;
  • Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;
 • Bên được bảo đảm nhận tài sản thay cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh;
 • Các phương pháp khác.
 • Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo quy định nêu trên thì tài sản sẽ được bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức hợp đồng thế chấp là gì?

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được giao kết bằng văn bản. Việc thế chấp quyền sử dụng đất phải được hoàn thành và đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.
Hợp đồng được lập thành 4 bản và phải được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan công chứng nhà nước. Trường hợp không có công chứng nhà nước thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã. Hợp đồng thế chấp phải có cam kết của các thành viên trong gia đình. Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. Bản sao kèm theo bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản trích lục giấy tờ về đất thế chấp do bên nhận thế chấp nắm giữ (trừ trường hợp quyền sử dụng đất được thế chấp với nhiều bên cho vay trong trường hợp vay chung của dự án đầu tư). .
Một bản sao được lưu giữ bởi cơ quan thế chấp.
Một bản do bên nhận thế chấp giữ.
Bản sao được lưu giữ tại công chứng nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chứng thực.

Đối tượng của hợp đồng thế chấp là gì?

Tài sản đảm bảo có thể là đồ vật, quyền tài sản, giấy tờ có giá, tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. Tài sản thuê hoặc cho mượn cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp.
Các bên có thể thỏa thuận dùng toàn bộ hoặc một phần tài sản để thế chấp.
Trong trường hợp thế chấp bất động sản, động sản có kèm theo phụ kiện thì các phụ kiện của bất động sản, động sản đó cũng là một bộ phận của tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
Trường hợp một phần bất động sản, động sản có bộ phận phụ kiện thì bộ phận phụ kiện gắn liền với tài sản này thuộc về tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc về người thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Nếu tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm về việc tài sản được bảo hiểm được dùng để thế chấp. Công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho người nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết