fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Hiện nay, việc sử dụng bất hợp pháp tác phẩm có bản quyền trong các lĩnh vực khác nhau đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội, là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến bản quyền của tác phẩm có bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của tác giả. Trên thực tế, pháp luật quy định chặt chẽ việc sử dụng tác phẩm, đặc biệt là hợp đồng sử dụng tác phẩm, nhằm tạo hành lang pháp lý cho tác giả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm của mình. Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu đến bạn đọc hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản, bạn đọc tham khảo nhé!

Tải xuống hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản là gì?

Chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một, nhiều hoặc toàn bộ quyền của mình trong một thời hạn, một số hoặc toàn bộ các quyền: Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; Quyền tài sản; Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình; Quyền của tổ chức phát sóng.

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản là sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu quyền tác giả với nhà xuất bản để chuyển giao quyền tác giả cho nhà xuất bản, sử dụng tác phẩm trong xuất bản và bán cho độc giả.

Mục đích của hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản là kết quả của sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm và nhà xuất bản. Thỏa thuận này đáp ứng nhu cầu chuyển nhượng bản quyền, sử dụng bản quyền và nhu cầu xuất bản của các bên. Hợp đồng là một văn bản pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và chỉ rõ cách thức các bên giải quyết mọi tranh chấp nếu phát sinh.

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Ý nghĩa của hợp đồng sử dụng tác phẩm

Hợp đồng sử dụng tác phẩm giúp người dùng có bản quyền tạo môi trường thuận lợi để các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tổ chức biểu diễn trước công chúng, sản xuất băng ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, v.v. Đồng thời, thỏa thuận người dùng bảo vệ quyền lợi của người dùng trước các vấn đề liên quan đến vấn đề bản quyền, đồng thời góp phần vào việc giám sát, kiểm soát hoạt động bản quyền của Nhà nước.

Những quy định cơ bản về hợp đồng sử dụng tác phẩm

Đối tượng của hợp đồng là quyền sử dụng tác phẩm.

Hình thức của hợp đồng: Trừ khi có thỏa thuận hoặc yêu cầu khác của pháp luật, hợp đồng sử dụng tài liệu có bản quyền phải được lập thành văn bản. Hình thức của văn bản là bằng chứng pháp lý xác nhận sự tồn tại của quan hệ hợp đồng giữa các bên, là cơ sở để tòa án và các cơ quan nhà nước có liên quan xác lập quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, từ đó xác lập hợp đồng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền lợi của các bên khi có tranh chấp.

Nội dung hợp đồng theo Điều 48 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 sửa đổi 2019:

Thỏa thuận sử dụng quyền tác giả, quyền tài sản liên quan phải được lập thành văn bản và có các thông tin chủ yếu sau đây:

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
  • Căn cứ chuyển quyền;
  • Phạm vi chuyển giao quyền;
  • Giá, phương thức thanh toán;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Việc giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải tuân theo quy định của Bộ luật dân sự.

Ngoài nội dung chính trên, các bên trong hợp đồng có thể thỏa thuận các nội dung khác như phạm vi, điều khoản và hình thức sử dụng; nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác và phương thức trả; quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng; sửa đổi, hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng; trách nhiệm, mức bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng,..

Nội dung chủ yếu của hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Theo từng loại hợp đồng sử dụng tác phẩm, các bên thoả thuận về nội dung chủ yếu của hình thức sử dụng tác phẩm, phạm vi và thời hạn sử dụng tác phẩm, mức nhuận bút hoặc thù lao và phương thức thanh toán, v.v. Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm được yêu cầu chuyển giao tác phẩm cho bên sử dụng tác phẩm trong thời gian và địa điểm đã thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng tác phẩm do giao tác phẩm không đúng thời gian và địa điểm; không được chuyển giao tác phẩm cho chủ thể khác sử dụng trước khi hết hạn hợp đồng khi chưa được phép của chủ thể sử dụng tác phẩm. có quyền yêu cầu người sử dụng tác phẩm phải chỉ rõ tên hoặc bút danh của tác giả khi sử dụng tác phẩm; yêu cầu bên sử dụng tác phẩm trả tiền nhuận bút, thù lao theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận.

Bên sử dụng tác phẩm có nghĩa vụ sử dụng tác phẩm theo đúng hình thức, phạm vi và thời gian đã thỏa thuận: không được chuyển giao tác phẩm cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng khi chưa được phép của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm; trả tiền nhuận bút, thù lao theo thời hạn và cách thức đã thoả thuận; bồi thường thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nếu vi phạm nghĩa vụ; có quyền xuất bản, phổ biến tác phẩm trong thời hạn theo hình thức, phạm vi và thời gian đã thỏa thuận; đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu tác giả, chủ sở hữu tác phẩm bồi thường thiệt hại nếu tác phẩm không được tác giả, chủ sở hữu giao theo nghĩa vụ theo quy định của pháp luật dân sự.

Câu hỏi thường gặp:

Đối tượng của hợp đồng sử dụng tác phẩm là gì?

Đối tượng của hợp đồng là quyền sử dụng tác phẩm. Trừ khi có thỏa thuận hoặc yêu cầu khác của pháp luật, mọi hợp đồng sử dụng Tác phẩm phải được lập thành văn bản.

Đặc điểm của hợp đồng sử dụng tác phẩm là gì?

Hợp đồng sử dụng tác phẩm là một phương tiện pháp lý quan trọng theo đó các đối tượng của quyền tác giả được truyền đạt tới công chúng trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền lân cận và người sử dụng bản quyền hoặc quyền lân cận. Hợp đồng sử dụng tác phẩm là hợp đồng dân sự nên nó cũng có đặc điểm là sự đồng ý của hai bên, là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết