fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí cho phép công ty cổ phần sử dụng và tận dụng tài sản trí tuệ của thiết kế bố trí để phát triển hoạt động kinh doanh. Thiết kế bố trí có thể là một phần quan trọng trong việc tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và thu hút khách hàng. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần

Nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần

Dưới đây là một mẫu nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong một công ty cổ phần. Lưu ý rằng nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo và nên được điều chỉnh và tùy chỉnh cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của công ty. Đồng thời, việc lựa chọn và tư vấn từ một luật sư chuyên về pháp luật sở hữu trí tuệ cũng rất quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của hợp đồng.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG THIẾT KẾ BỐ TRÍ

Hôm nay, ngày [ngày tháng năm], tại [địa điểm], giữa:

 1. Công ty ABC (sau đây được gọi là “Bên Chuyển Nhượng”), một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo luật pháp của [quốc gia], có địa chỉ trụ sở chính tại [địa chỉ].
 2. Công ty XYZ (sau đây được gọi là “Bên Nhận Chuyển Nhượng”), một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo luật pháp của [quốc gia], có địa chỉ trụ sở chính tại [địa chỉ].

Cả hai bên cùng được gọi là “Các Bên”.

Xem xét các điều khoản và điều kiện sau đây:

Định nghĩa

“Thiết kế bố trí” đề cập đến [miêu tả chi tiết về thiết kế bố trí, bao gồm các yếu tố như kích thước, hình dạng, cấu trúc, vị trí và các yếu tố quan trọng khác].

Chuyển nhượng quyền sử dụng

Bên Chuyển Nhượng chuyển nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng chấp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thiết kế bố trí theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng này.

Quyền và trách nhiệm

 • Bên Chuyển Nhượng cam kết rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp của thiết kế bố trí và có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng cho Bên Nhận Chuyển Nhượng.
 • Bên Chuyển Nhượng chấp thuận chuyển giao cho Bên Nhận Chuyển Nhượng quyền sử dụng thiết kế bố trí trong phạm vi [xác định phạm vi sử dụng thiết kế, ví dụ: sản xuất, tiếp thị, bán hàng, xuất bản, v.v.].
 • Bên Nhận Chuyển Nhượng cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng thiết kế bố trí và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên Chuyển Nhượng.

Thời hạn: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết và tiếp tục tồn tại trong thời gian [xác định thời hạn hợp đồng].

Bồi thường

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần

Dưới đây là hướng dẫn soạn thảo, rà soát hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần. Hướng dẫn này cung cấp một cấu trúc cơ bản cho hợp đồng và các điều khoản quan trọng cần bao gồm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với yêu cầu cụ thể của công ty, nên tư vấn từ một luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ và pháp luật doanh nghiệp.

Tiêu đề và định nghĩa: Đặt tiêu đề hợp đồng, ví dụ: “Hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí”. Đưa ra các định nghĩa cần thiết như “Bên Chuyển Nhượng”, “Bên Nhận Chuyển Nhượng”, “Thiết kế bố trí”, để đảm bảo sự hiểu rõ và nhất quán trong toàn bộ hợp đồng.

Điều khoản chuyển nhượng quyền sử dụng
Xác định rõ Bên Chuyển Nhượng chuyển nhượng quyền sử dụng thiết kế bố trí cho Bên Nhận Chuyển Nhượng. Nêu rõ phạm vi chuyển nhượng và mục đích sử dụng thiết kế bố trí, bao gồm các quyền và trách nhiệm của Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng.

Bảo đảm quyền sở hữu: Bên Chuyển Nhượng cam kết rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp của thiết kế bố trí và có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng. Bên Nhận Chuyển Nhượng xác nhận và chấp nhận quyền sở hữu trí tuệ của Bên Chuyển Nhượng đối với thiết kế bố trí.

Phạm vi sử dụng: Xác định rõ phạm vi sử dụng thiết kế bố trí, bao gồm các hoạt động như sản xuất, tiếp thị, bán hàng, xuất bản, v.v. Tránh việc sử dụng thiết kế bố trí vượt quá phạm vi đã được định rõ trong hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng: Đặt thời hạn hợp đồng, xác định thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí. Các bên có thể đề xuất gia hạn hợp đồng nếu cần thiết.

Bảo mật thông tin: Một phần quan trọng của hợp đồng là đảm bảo bảo mật thông tin về thiết kế bố trí. Đưa ra các điều khoản về bảo mật và cấm việc chia sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin thiết kế mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ các bên liên quan.

Giải quyết tranh chấp: Xác định cơ chế giải quyết tranh chấp, bao gồm thỏa thuận về trọng tài hoặc các phương pháp giải quyết tranh chấp khác, nhằm đảm bHướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần:

Tiêu đề và định nghĩa:

 • Đặt tiêu đề cho hợp đồng, ví dụ: “Hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí”.
 • Đưa ra các định nghĩa cần thiết, bao gồm “Bên Chuyển Nhượng” (công ty chuyển nhượng quyền sử dụng), “Bên Nhận Chuyển Nhượng” (công ty nhận quyền sử dụng), “Thiết kế bố trí” (mô tả chi tiết về thiết kế).

Điều khoản chuyển nhượng quyền sử dụng:

 • Xác định rõ Bên Chuyển Nhượng chuyển nhượng quyền sử dụng thiết kế bố trí cho Bên Nhận Chuyển Nhượng.
 • Mô tả phạm vi chuyển nhượng, bao gồm mục đích sử dụng thiết kế bố trí và các quyền và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình chuyển nhượng.

Bảo đảm quyền sở hữu:

 • Bên Chuyển Nhượng cam kết rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp của thiết kế bố trí và có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng.
 • Bên Nhận Chuyển Nhượng xác nhận và chấp nhận quyền sở hữu trí tuệ của Bên Chuyển Nhượng đối với thiết kế bố trí.

Phạm vi sử dụng:

 • Xác định rõ phạm vi sử dụng thiết kế bố trí, bao gồm các hoạt động như sản xuất, tiếp thị, bán hàng, xuất bản, v.v.
 • Đảm bảo rằng Bên Nhận Chuyển Nhượng chỉ được sử dụng thiết kế bố trí trong phạm vi đã được định rõ và không được phép sử dụng ngoài phạm vi đó.

Thời hạn hợp đồng:

 • Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí.
 • Các bên có thể thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng sau khi nó hết hiệu lực nếu cần thiết.

Bảo mật thông tin:

 • Đưa ra các điều khoản về bảo mật thông tin liên quan đến thiết kế bố trí.
 • Quy định về việc cấm việc chia sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin thiết kế mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ các bên liên quan.

Giải quyết tranh chấp:

 • Xác định cơ chế giải quyết tranh chấp, bao gồm thỏa thuận về trọng tài hoặc các phương pháp giải quyết tranh chấp khác, nhằm đảm bảo bình đẳng và công bằng cho cả hai bên.

Điều khoản chung:

 • Đưa ra các điều khoản chung như áp dụng pháp luật, sửa đổi hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, v.v.
 • Đảm bảo rằng các điều

Câu hỏi thường gặp:

Mức phí, lệ phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần?

Theo Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, khi thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đối với thiết kế bố trí, công ty phải nộp:
Phí thẩm định hồ sơ: 230.000 đồng/văn bằng;
Phí công bố Quyết định ghi nhận chuyển quyền (sở hữu/sử dụng): 120.000 đồng/đơn;
Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận chuyển quyền (sở hữu/sử dụng): 120.000 đồng/văn bằng;
(Đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí, doanh nghiệp cần nộp thêm Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với thiết kế bố trí: 120.000 đồng/đơn)

Cách thức nộp phí, lệ phí khi chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí trong công ty cổ phần?

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí đối với các thủ tục liên quan đến đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), theo nội dung Thông báo số 5241/TB-SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành ngày 27/03/2020, ngoài việc nộp trực tiếp tại Bộ phận thu phí của các địa chỉ tiếp nhận đơn nêu trên, doanh nghiệp còn có thể chuyển phí, lệ phí qua các tài khoản Kho bạc nhà nước như sau:
– Tài khoản kho bạc của Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội:
Tên tài khoản: Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ
Số tài khoản: 3511.0.1054889.00000
Tại: Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân
– Tài khoản kho bạc của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung:
Tên tài khoản: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng
Số tài khoản: 3511.0.1093215.00000
Tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng
– Tài khoản kho bạc của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Nam:
Tên tài khoản: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 3511.0.1093216.00000
Tại: Kho bạc Nhà nước Quận 3

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết