fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu trong công ty cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu trong một công ty cổ phần là chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu từ bên chuyển nhượng (người chuyển nhượng nhãn hiệu) sang bên nhận chuyển nhượng (người nhận quyền sở hữu nhãn hiệu). Để hiểu rõ thêm bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu trong công ty cổ phần trong bài viết của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu trong công ty cổ phần

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu trong công ty cổ phần

Dưới đây là một số nội dung chính có thể có trong hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu trong một công ty cổ phần:

 1. Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng: Xác định đầy đủ thông tin về Bên Chuyển Nhượng (người chuyển nhượng nhãn hiệu) và Bên Nhận Chuyển Nhượng (người nhận quyền sở hữu nhãn hiệu).
 2. Mô tả nhãn hiệu: Cung cấp mô tả chi tiết về nhãn hiệu, bao gồm tên gọi, biểu trưng, logo, mô tả đặc điểm và các yếu tố nhận dạng khác của nhãn hiệu.
 3. Quyền sở hữu và chuyển nhượng: Bên Chuyển Nhượng cam kết rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu và có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Bên Nhận Chuyển Nhượng xác nhận và chấp nhận quyền sở hữu trí tuệ của Bên Chuyển Nhượng đối với nhãn hiệu.
 4. Phạm vi chuyển nhượng: Xác định rõ phạm vi chuyển nhượng nhãn hiệu, bao gồm quyền sử dụng, quyền tái chế, quyền đăng ký và các quyền khác liên quan đến nhãn hiệu.
 5. Giá trị giao dịch: Xác định giá trị giao dịch chuyển nhượng nhãn hiệu, bao gồm giá trị chuyển nhượng và các điều khoản thanh toán.
 6. Chấp thuận và bảo đảm: Bên Chuyển Nhượng chấp thuận rằng thông tin cung cấp về nhãn hiệu là chính xác và không vi phạm quyền của bên thứ ba. Họ cũng cam kết bảo đảm rằng nhãn hiệu không bị tranh chấp và không có các quyền sở hữu trí tuệ khác đe dọa quyền sở hữu của Bên Nhận Chuyển Nhượng.
 7. Thời hạn và hiệu lực: Đặt thời hạn cho hợp đồng, xác định thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực của hợp đồng.
 8. Bảo mật thông tin: Xác định các biện pháp bảo vệ thông tin liên quan đến nhãn hiệu và hạn chế việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin nhãn hiệu mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ các bên liên quan.
 9. Chấm dứt hợp đồng: Xác định các điều khoản về chấm dứt hợp đồng, bao gồm việc chấm dứt đột ngột, chấm dứt theo thỏa thuận hoặc chấm dứt theo yêu cầu pháp lý.
 10. Điều khoản giải quyết tranh chấp: Xác định cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.
Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu trong công ty cổ phần

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu trong công ty cổ phần

Dưới đây là một hướng dẫn về cách soạn thảo, rà soát hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu trong một công ty cổ phần:

 1. Tiêu đề: Bắt đầu hợp đồng bằng việc đặt tiêu đề rõ ràng như “Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu” để xác định mục đích chính của hợp đồng.
 2. Giới thiệu và định nghĩa các bên: Đặt phần giới thiệu với mục đích xác định rõ danh tính và địa chỉ của Bên Chuyển Nhượng (người chuyển nhượng nhãn hiệu) và Bên Nhận Chuyển Nhượng (người nhận quyền sở hữu nhãn hiệu).
 3. Mô tả nhãn hiệu: Trình bày một mô tả chi tiết về nhãn hiệu, bao gồm tên gọi, biểu trưng, logo, mô tả đặc điểm và các yếu tố nhận dạng khác của nhãn hiệu. Điều này giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ về nhãn hiệu đang được chuyển nhượng.
 4. Quyền sở hữu và chuyển nhượng: Xác định rõ ràng rằng Bên Chuyển Nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu và có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho Bên Nhận Chuyển Nhượng. Đồng thời, Bên Nhận Chuyển Nhượng xác nhận và chấp nhận quyền sở hữu trí tuệ của Bên Chuyển Nhượng đối với nhãn hiệu.
 5. Phạm vi chuyển nhượng: Xác định rõ phạm vi chuyển nhượng nhãn hiệu, bao gồm quyền sử dụng, quyền tái chế, quyền đăng ký và các quyền khác liên quan đến nhãn hiệu. Điều này đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình đối với nhãn hiệu.
 6. Giá trị giao dịch: Xác định giá trị giao dịch chuyển nhượng nhãn hiệu, bao gồm giá trị chuyển nhượng và các điều khoản thanh toán. Đặc thù của các điều khoản thanh toán, bao gồm phương thức thanh toán, thời gian thanh toán và các điều kiện liên quan khác, cũng nên được đề cập đến.
 7. Chấp thuận và bảo đảm: Bên Chuyển Nhượng chấp thuận rằng thông tin cung cấp về nhãn hiệu là chính xác và không vi phạm quyền của bên thứ ba. Họ cũng cam kết bảo đảm rằng nhãn hiệu không bị tranh chấp và không có các quyền sở hữu trí tuệ khác đe dọa quyền sở hữu của Bên Nhận Chuyển Nhượng.
 8. Bảo mật thông tin: Xác định các biện pháp bảo vệ thông tin liên quan đến nhãn hiệu và hạn chế việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin nhãn hiệu mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ các bên liên quan.
 9. Chấm dứt hợp đồng: Xác định các điều khoản về chấm dứt hợp đồng, bao gồm việc chấm dứt đột ngột, chấm dứt theo thỏa thuận hoặc chấm dứt theo yêu cầu pháp lý. Điều này bảo đảm rằng cả hai bên đều hiểu về quyền và trách nhiệm của mình trong trường hợp hợp đồng cần chấm dứt.
 10. Điều khoản giải quyết tranh chấp: Xác định cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. Có thể đề cập đến việc thỏa thuận giữa các bên về việc sử dụng trọng tài hoặc đệ trình tranh chấp ra tòa án theo quy định của pháp luật.
 11. Các điều khoản khác: Đưa vào hợp đồng các điều khoản khác cần thiết tùy theo khả năng và thỏa thuận của các bên, bao gồm thông tin về luật áp dụng, sự thay đổi hợp đồng, giao tiếp và thông báo giữa các bên, và các điều khoản bổ sung khác.
 12. Ký tên và ngày tháng: Cuối cùng, hợp đồng nên có phần cho các bên ký tên và ghi rõ ngày tháng ký kết hợp đồng, nhằm xác nhận sự đồng ý và cam kết của cả hai bên với các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp:

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có thể ảnh hưởng đến cổ đông hiện tại của công ty không?

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có thể ảnh hưởng đến cổ đông hiện tại của công ty tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng và quản lý công ty. Dưới đây là một số cách mà hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có thể ảnh hưởng đến cổ đông hiện tại:
Tăng giá trị cổ phiếu: Nếu việc chuyển nhượng nhãn hiệu thành công, công ty có thể nhận được khoản tiền chuyển nhượng hoặc quyền mua lại cổ phần. Điều này có thể tăng giá trị cổ phiếu và tạo lợi nhuận cho cổ đông hiện tại.
Ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh: Nếu nhãn hiệu được chuyển nhượng có một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, việc chuyển nhượng có thể ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh của công ty và do đó ảnh hưởng đến cổ đông hiện tại. Nếu hợp đồng chuyển nhượng không thành công hoặc gây mất mát cho công ty, điều này có thể tác động tiêu cực đến giá trị cổ phiếu và lợi ích cổ đông.
Thay đổi chiến lược và phạm vi hoạt động: Việc chuyển nhượng nhãn hiệu có thể là một phần của việc thay đổi chiến lược và phạm vi hoạt động của công ty. Điều này có thể ảnh hưởng đến cổ đông hiện tại nếu họ không đồng ý hoặc không ủng hộ những thay đổi này. Cổ đông có thể quan tâm đến việc nhãn hiệu được giữ lại hoặc được chuyển nhượng cho một bên thứ ba có sự đảm bảo về tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cho công ty.
Thông tin và tham gia cổ đông: Các thông tin liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cần được công bố cho cổ đông hiện tại. Cổ đông có quyền biết về các giao dịch quan trọng như vậy và có thể muốn tham gia vào quá trình quyết định. Việc không thông báo hoặc không tham gia cổ đông có thể tạo ra sự không hài lòng hoặc tranh chấp giữa công ty và cổ đông hiện tại.

Người chuyển nhượng nhãn hiệu có thể giữ lại quyền kiểm soát công ty sau khi chuyển nhượng không?

Trong trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu, quyền kiểm soát công ty thường không được trực tiếp giữ lại bởi người chuyển nhượng nhãn hiệu. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu liên quan chủ yếu đến quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu, không phải quyền kiểm soát công ty.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người chuyển nhượng nhãn hiệu có thể giữ lại một mức độ quyền kiểm soát công ty thông qua các thỏa thuận phụ trong hợp đồng chuyển nhượng. Ví dụ, người chuyển nhượng nhãn hiệu có thể yêu cầu có một số đại diện hoặc ủy quyền trong ban quản trị của công ty sau khi chuyển nhượng nhãn hiệu. Điều này có thể cho phép họ giữ một mức độ tương đối quyền kiểm soát và tham gia vào quyết định quan trọng liên quan đến công ty.
Tuy nhiên, điều này rất phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên và các điều khoản cụ thể của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. Quyền kiểm soát công ty thường liên quan chặt chẽ đến cấu trúc cổ phần, quyền biểu quyết và thỏa thuận quản trị công ty. Do đó, nếu người chuyển nhượng nhãn hiệu mong muốn giữ lại quyền kiểm soát công ty, họ cần thảo luận và đạt được sự đồng ý từ các bên liên quan và tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.
Tuy nhiên, để có đánh giá chính xác và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tôi khuyên bạn nên tham khảo một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để tư vấn cụ thể về trường hợp của bạn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết