fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần

Mỗi trường hợp chuyển nhượng cụ thể cần được xem xét kỹ lưỡng và điều chỉnh theo tình huống cụ thể của công ty cổ phần và quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp, luôn tốt nhất để tham khảo ý kiến của luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ. Họ có thể cung cấp sự tư vấn và đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống mẫu hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần
Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp trong một công ty cổ phần có thể đa dạng và phụ thuộc vào các yếu tố cụ thể của tình huống. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng mà có thể được bao gồm trong hợp đồng này:

Bên chuyển nhượng (người chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp):

 • Xác định và mô tả chi tiết về kiểu dáng công nghiệp mà bên chuyển nhượng đang chuyển nhượng.
 • Xác nhận rằng bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của kiểu dáng công nghiệp và có quyền chuyển nhượng nó cho bên nhận chuyển nhượng.

Bên nhận chuyển nhượng (người nhận quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp):

 • Xác định rõ ràng quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà bên nhận chuyển nhượng được cấp.
 • Quy định về phạm vi sử dụng, thời hạn và địa điểm sử dụng kiểu dáng công nghiệp.

Giá trị chuyển nhượng:

 • Xác định giá trị chuyển nhượng và cách thanh toán giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 • Quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp có liên quan đến việc thanh toán một khoản tiền lớn, tiền thuê hoặc một hình thức khác của giá trị kinh tế.

Bảo đảm và tuân thủ:

 • Cam kết và bảo đảm rằng bên chuyển nhượng đảm bảo tính hợp pháp và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
 • Cam kết và bảo đảm rằng bên nhận chuyển nhượng sẽ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp và sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Điều khoản bổ sung:

 • Các điều khoản về việc giải quyết tranh chấp, sự thay đổi và thừa nhận bổ sung sau này, và các điều khoản khác cần thiết để đảm bảo hiệu lực và thực thi hợp đồng.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp

Dưới đây là một hướng dẫn sơ bộ về cách soạn thảo, rà soát hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp trong một công ty cổ phần. Lưu ý rằng hướng dẫn này chỉ mang tính chất chung và bạn nên tìm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật cụ thể.

Tiêu đề và định nghĩa:

 • Bắt đầu hợp đồng với một tiêu đề rõ ràng như “Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp”.
 • Đưa ra các định nghĩa cho các thuật ngữ quan trọng trong hợp đồng, bao gồm “bên chuyển nhượng”, “bên nhận chuyển nhượng”, “kiểu dáng công nghiệp”, và bất kỳ thuật ngữ nào khác có ý nghĩa đặc biệt trong ngữ cảnh này.

Thông tin về các bên:

 • Đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác về các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc.

Mô tả kiểu dáng công nghiệp:

 • Cung cấp mô tả chi tiết và chính xác về kiểu dáng công nghiệp đối tượng được chuyển nhượng, bao gồm đặc điểm, tính năng và các yếu tố quan trọng khác.

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng:

 • Xác định và mô tả quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng liên quan đến việc chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp.
 • Đảm bảo rằng bên chuyển nhượng có quyền sở hữu hợp pháp và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:

 • Xác định và mô tả quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng liên quan đến việc nhận chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp.
 • Quy định rõ về phạm vi sử dụng, thời hạn và địa điểm sử dụng kiểu dáng công nghiệp.

Giá trị chuyển nhượng:

 • Xác định giá trị chuyển nhượng và cách thanh toán giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 • Quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp có liên quan đến việc thanh toán một khoản tiền lớn, tiền thuê hoặc hình thức khác của giá trị kinh tế.

Bảo đảm và tuân thủ:

 • Bên chuyển nhượng cam kết và bảo đảm tính hợp pháp của kiểu dáng công nghiệp và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
 • Bên nhận chuyển nhượng cam kết và bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng kiểu dángcông nghiệp và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Điều khoản bổ sung:

 • Bao gồm các điều khoản về giải quyết tranh chấp, sự thay đổi và thừa nhận bổ sung sau này, và bất kỳ điều khoản khác cần thiết để đảm bảo hiệu lực và thực thi hợp đồng.

Luật điều chỉnh và thẩm quyền:

 • Xác định luật điều chỉnh áp dụng cho hợp đồng và quy định thẩm quyền của tòa án hoặc trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp.

Chữ ký và hiệu lực:

 • Kết thúc hợp đồng bằng việc yêu cầu chữ ký của đại diện hợp pháp của cả hai bên.
 • Xác định ngày hiệu lực của hợp đồng.

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp

Khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp trong một công ty cổ phần, dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà bạn nên xem xét:

 1. Xác định rõ quyền sở hữu: Đảm bảo rằng bên chuyển nhượng có quyền sở hữu hợp pháp và đầy đủ về kiểu dáng công nghiệp. Điều này đòi hỏi kiểm tra và xác minh các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, bao gồm bằng sáng chế, thiết kế công nghiệp hoặc nhãn hiệu đăng ký.
 2. Điều khoản về bảo mật: Đảm bảo rằng hợp đồng có các điều khoản về bảo mật, bảo vệ kiểu dáng công nghiệp khỏi việc tiết lộ không đúng mục đích hoặc sử dụng trái phép. Điều này có thể bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật hoặc hợp đồng bảo mật riêng.
 3. Phạm vi chuyển nhượng: Xác định rõ phạm vi chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp, bao gồm quyền sử dụng, thời hạn, địa điểm và mục đích sử dụng. Điều này giúp đảm bảo rằng bên nhận chuyển nhượng chỉ được sử dụng kiểu dáng công nghiệp theo các điều kiện đã được xác định.
 4. Giá trị chuyển nhượng: Quy định rõ giá trị chuyển nhượng và cách thanh toán. Các hình thức thanh toán có thể bao gồm tiền mặt, trao đổi tài sản, hoặc một sự kết hợp của cả hai. Đảm bảo rằng giá trị chuyển nhượng được xác định một cách minh bạch và công bằng cho cả hai bên.
 5. Bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm: Đưa ra các điều khoản về bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm liên quan đến kiểu dáng công nghiệp. Bên chuyển nhượng có thể cung cấp cam kết và bảo đảm tính hợp pháp của kiểu dáng công nghiệp, trong khi bên nhận chuyển nhượng có thể miễn trừ trách nhiệm đối với các vấn đề pháp lý trước đó hoặc vi phạm bởi bên thứ ba.
 6. Quản lý tranh chấp: Đưa ra các điều khoản về giải quyết tranh chấp, bao gồm việc áp dụng trọng tài hoặc tòa án. Điều này giúp giải quyết các tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả nếu xảy ra vấn đề giữa các bên.
 7. Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ và các quy định vềbảo vệ người tiêu dùng, quyền riêng tư và quyền công bằng.
 8. Điều khoản chấm dứt: Xác định rõ điều kiện và cơ chế chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng. Điều này có thể bao gồm việc xác định các trường hợp mà bên nào có quyền chấm dứt hợp đồng và các biện pháp đền bù phù hợp.
 9. Xem xét pháp lý: Khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp, luôn tốt nhất để tham khảo ý kiến của luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ. Họ có thể cung cấp sự tư vấn và đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Câu hỏi thường gặp:

Thời hạn giải quyết chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp?

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký không có các thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc sau đây:
Ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp / quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;
Ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;
Công bố quyết định ghi nhận chuyển nhượng và quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.
Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ:
Ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký thông báo để doanh nghiệp sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng.
Nếu doanh nghiệp không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định trên thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối đăng ký hợp đồng.
Lưu ý:
Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
Đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp, Bên được chuyển quyền sử dụng không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

Những nội dung cơ bản trên mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Trên mẫu hợp đồng chuyển nhượng QSH công nghiệp có những nội dung cơ bản như sau:
Tên và địa chỉ
Căn cứ chuyển nhượng
Đối tượng chuyển nhượng
Giá chuyển nhượng
Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết