fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thu dọn rác thải phế liệu

Trong giai đoạn hiện nay, việc thu gom rác thải từ bãi chôn lấp rồi xử lý là phương pháp được áp dụng rộng rãi ở nhiều nơi vì phương pháp này có thể xử lý cùng lúc một lượng lớn rác thải. Với sự phổ biến này, các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cũng trở nên phổ biến. Mẫu hợp đồng thu dọn rác thải phế liệu lập ra nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Mời bạn tham khảo hợp đồng trong bài viết sau của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống mẫu hợp đồng thu dọn rác thải phế liệu

Vai trò của hợp đồng thu dọn rác thải phế liệu

Hợp đồng thu gom rác thải là sự thỏa thuận mang tính pháp lý giữa đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom rác thải và khách hàng, trong đó đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom rác thải cam kết thu gom và xử lý các loại rác thải do khách hàng quy định.

Vai trò của hợp đồng này rất quan trọng trong việc quản lý và xử lý phế liệu kim loại phế liệu một cách hiệu quả. Lợi ích của hợp đồng loại bỏ chất thải bao gồm:

 • Đảm bảo việc thu gom rác thải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn sức khỏe cộng đồng.
 • Cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý rác thải chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn môi trường, từ đó giúp giảm thiểu tác động của rác thải đến môi trường.
 • Xác định rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong quá trình thu gom, xử lý rác thải, từ đó giúp hạn chế tối đa những tranh chấp trong quá trình thực hiện.
 • Đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải tiết kiệm chi phí, từ đó giúp giảm chi phí cho khách hàng.
 • Tạo điều kiện để khách hàng chủ động lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu gom rác thải phù hợp với nhu cầu.

Tóm lại, hợp đồng thu gom rác thải đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và xử lý rác thải, giúp đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng, đồng thời cung cấp các dịch vụ kinh doanh chuyên biệt và hiệu quả kinh tế cho khách hàng.

Hợp đồng thu dọn rác thải phế liệu

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng cần lưu ý những điều sau:

Liệt kê các văn bản pháp lý liên quan.

Định nghĩa, giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng.

Liệt kê các nội dung công việc cụ thể.

Yêu cầu công việc.

Khối lượng công việc dự tính có thể được thể hiện.

Giá trị hợp đồng là tổng chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chi phí của các công việc hợp đồng khác (nếu có).

Nêu rõ hình thức giá hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định hoặc đơn giá biến đổi.

Giám sát việc thực hiện hợp đồng: quy định quyền và điều kiện kiểm soát của Bên A đối với Bên B, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn và cộng đồng trong việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng. Hợp đồng đã được ký kết.

Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng: Các quy định về quyền của Bên A và phương thức kiểm tra của Bên B, các cơ quan quản lý chuyên môn của nhà nước và cộng đồng trong việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… tùy theo nội dung của hợp đồng. hợp đồng đã được ký kết.

Quy định các căn cứ nghiệm thu.

Quy định các nội dung nghiệm thu.

Các quyền và nghĩa vụ của Phần A dựa trên các quy định hiện hành và các quyền và nghĩa vụ khác được quy định theo điều kiện cụ thể của địa phương.

Các quyền và nghĩa vụ của Phần B dựa trên các quy định hiện hành và các quyền và nghĩa vụ khác được quy định theo điều kiện cụ thể của địa phương.

Quy định về các trường hợp điều chỉnh hợp đồng, có thể bao gồm: thay đổi cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có).

Quy định nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt các điều chỉnh hợp đồng.

Quy định các trường hợp cơ bản bị đình chỉ hợp đồng và quy định nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền giải quyết các trường hợp tạm dừng hợp đồng. Quy định các điều kiện chấm dứt hợp đồng và quy định nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt việc chấm dứt hợp đồng.

Quy định cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Quy định về trường hợp bất khả kháng: bao gồm các hành động, sự kiện hoặc hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên liên quan dẫn đến việc một bên không thể thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện tất cả hoặc một phần nghĩa vụ hợp đồng của mình.

Quy định về cách xử lý sự kiện bất khả kháng.

Những quy định về các loại hợp đồng bảo hiểm phải có, ví dụ:
hợp đồng bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Theo nội dung hợp đồng và sự thỏa thuận giữa hai bên, quy định rõ ràng trách nhiệm của mỗi bên trong việc ký hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo thời hạn, phương thức do các bên quy định. hợp đồng bảo hiểm ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Quy định về trách nhiệm của Bên B đối với bảo hành theo hợp đồng: Sau khi hợp đồng được ký kết, Bên B có trách nhiệm bảo lãnh thực hiện hợp đồng thông qua ngân hàng do hai bên thoả thuận, đảm bảo cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo đúng nội dung hợp đồng đã ký với bên A.

Quy định các yêu cầu về thanh toán.

Quy định các thủ tục quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Các điều khoản khác của hợp đồng có thể bao gồm các điều khoản sau:

 • Các thông báo hoặc kiến ​​nghị, đề xuất, yêu cầu của một Bên gửi cho Bên kia theo Hợp đồng này phải được lập bằng văn bản, gửi trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm đến địa chỉ mà hai bên đã thỏa thuận.
 • Văn bản trả lời kiến ​​nghị, đề xuất, văn bản yêu cầu của các bên trong quá trình quản lý và thực hiện hợp đồng có thời gian trả lời là …… ngày.
 • Chuyển khoản:
 • …… (Quy định nhiệm vụ hoặc quyền, nghĩa vụ… trong Hợp đồng được ủy quyền chuyển nhượng; yêu cầu đối với đơn vị được chuyển nhượng; phương thức chuyển nhượng… nếu có).
 • Các quy định khác (quy định các điều khoản khác có liên quan của hợp đồng: bảo vệ; điều kiện để thực hiện hợp đồng bao gồm việc các bên cung cấp cho bên kia các văn bản pháp luật cần thiết như quyết định ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng, thư bảo lãnh thanh toán để đảm bảo thanh toán đúng hạn,…).

Lưu ý khi lập hợp đồng thu dọn rác thải phế liệu

Khi lập hợp đồng thu dọn rác thải phế liệu, có một số lưu ý cần quan tâm:

 • Xác định rõ nhu cầu, yêu cầu của người thuê và người thu gom phế liệu.
 • Nêu rõ phạm vi, tần suất thu gom, phương tiện thu gom, địa điểm thu gom, thời hạn và số tiền hợp đồng.
 • Xác định đầy đủ trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý phế liệu và đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn lao động.
 • Nêu rõ các điều khoản và thời hạn thanh toán.
 • Đảm bảo bảo vệ quyền lợi của người thuê nhà và người thu gom trong trường hợp có tranh chấp.
 • Nếu có yêu cầu về bảo mật thông tin thì cần làm rõ vấn đề bảo mật thông tin cho người thuê, người thu gom.
 • Điều quan trọng là phải đảm bảo hợp đồng được soạn thảo đúng, đầy đủ, rõ ràng và có chữ ký của các bên liên quan.
 • Cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ của các công ty thu gom và có biện pháp cải tiến khi cần thiết.
 • Cuối cùng, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng hợp đồng được thực hiện như đã hứa và tất cả các bên liên quan đều tuân thủ các quy tắc và điều kiện đã thỏa thuận.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng thu gom rác thải, phế liệu được sử dụng khi nào?

Hợp đồng thu gom rác thải được sử dụng khi các bên có nhu cầu xử lý, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh cho một khu vực cụ thể. Để có được điều này, bạn cần phải ký hợp đồng dịch vụ với một tổ chức trong lĩnh vực sức khỏe môi trường. Thỏa thuận này tạo ra trách nhiệm và nghĩa vụ chung theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

Các chế độ bảo hiểm, phụ cấp của người lao động thu dọn rác thải phế liệu gồm những gì?

Về vấn đề bảo hiểm, Nghị định 49/2013/ND-CP quy định phụ cấp cho người lao động thu gom, xử lý chất thải và người lao động được hưởng phụ cấp chất độc hại. Vì vậy, khi giao kết hợp đồng cần đưa vào các điều khoản về bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động thu gom, xử lý rác thải. Các bên có thể đồng ý rằng bảo hiểm và các phúc lợi sẽ được thanh toán ngay lập tức dưới dạng phí dịch vụ hoặc riêng biệt theo thỏa thuận khác.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết