fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp được sử dụng để thiết lập quan hệ pháp lý giữa người thuê dịch vụ và công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Hợp đồng này có mục đích chính là cung cấp các dịch vụ liên quan đến quá trình thành lập doanh nghiệp và đảm bảo rằng các bên cam kết và thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp” của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Nội dung mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp chỉ là một bản mẫu và nên được điều chỉnh và điền thôngtin cụ thể vào từng trường hợp cụ thể. Nếu bạn cần một mẫu cụ thể, tôi có thể cung cấp một mẫu cơ bản cho bạn. Hãy tham khảo nội dung mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong bài viết này nhé!

[Hợp đồng Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp]

Hợp đồng này được thực hiện vào ngày [Ngày] tháng [Tháng] năm [Năm] (sau đây được gọi là “Ngày hiệu lực”) giữa:

Bên A: [Tên công ty hoặc cá nhân đại diện]
Địa chỉ: [Địa chỉ]
Điện thoại: [Số điện thoại]
Fax: [Số fax]
Đại diện bởi: [Tên người đại diện hợp pháp]

Bên B: [Tên công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp]
Địa chỉ: [Địa chỉ]
Điện thoại: [Số điện thoại]
Fax: [Số fax]
Đại diện bởi: [Tên người đại diện hợp pháp]

Bên A và B sau đây được gọi chung là “Các Bên”.

Điều 1: Mô tả dịch vụ

1.1 Bên B cam kết và đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp cho Bên A theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Tư vấn về hình thức và quy trình thành lập doanh nghiệp.
  • Chuẩn bị và lập hồ sơ cần thiết để đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Đại diện và thực hiện các thủ tục, thể hiện quyền và nghĩa vụ của Bên A trước cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
  • Hỗ trợ trong việc hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
  • Cung cấp thông tin và hướng dẫn về các quy định pháp luật mới nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bên A.

Điều 2: Phí dịch vụ và thanh toán

2.1 Bên A cam kết thanh toán phí dịch vụ cho Bên B theo thỏa thuận cụ thể được ghi rõ trong Phụ lục 1 của hợp đồng này. Phí dịch vụ sẽ được thanh toán như sau: [chi tiết về phương thức và thời hạn thanh toán].

2.2 Trong trường hợp Bên A không thanh toán đầy đủ phí dịch vụ theo thỏa thuận, Bên B có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc đó.

Hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Điều 3: Bảo mật thông tin

3.1 Cả hai bên cam kết giữ bí mật mọi thông tin, tài liệu, và dữ liệu kinh doanh liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp của Bên A. Thông tin này không được tiết lộ hoặc sử dụng cho mục đích khác ngoài việc thực hiện hợp đồng này, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A hoặc theo quy định của pháp luật.

3.2 Bên B chỉ được tiết lộ thông tin đến các bên thứ ba khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Điều 4: Thiếu lập hồ sơ

4.1 Bên A cam kết cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu và giấy tờ liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Bên A sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác và hoàn thiện của các thông tin này.

4.2 Bên B không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm hoặc trễ hạn nào trong việc lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp nếu việc đó phát sinh do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ từ Bên A.

Điều 5: Thay đổi và chấm dứt hợp đồng

5.1 Các Bên đồng ý rằng, hợp đồng này có thể được thay đổi, bổ sung hoặc chấm dứt chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên.

5.2 Trong trường hợp một Bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này, Bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo trước.

Điều 6: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

6.1 Hợp đồng này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của [Quốc gia] và các quy định pháp luật liên quan.

6.2 Bất kỳ tranh chấp hoặc khác biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa các Bên. Trong trường hợp không thể giải quyết được, tranh chấp sẽ được đệ trình cho tòa án có thẩm quyền tại [Quốc gia] để giải quyết.

Lưu ý khi soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp giúp định rõ phạm vi và quyền hạn của cả hai bên trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Nó cũng bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên, đồng thời tạo ra một cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp xảy ra vấn đề không đồng ý giữa hai bên.

Khi soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp, có một số lưu ý quan trọng để đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của nội dung. Dưới đây là một bài văn giải thích về những lưu ý này:

Việc soạn thảo một mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp là một công việc quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của các điều khoản và điều kiện. Một hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ pháp lý giữa các bên và xác định rõ các cam kết và trách nhiệm của mỗi bên.

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng, điều quan trọng đầu tiên là xác định rõ các bên tham gia. Điều này bao gồm việc ghi rõ tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của cả bên A (người thuê dịch vụ) và bên B (công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp). Ngoài ra, cần chỉ định rõ tên và chức vụ của người đại diện hợp pháp cho mỗi bên.

Tiếp theo, mẫu hợp đồng cần mô tả chi tiết các dịch vụ được cung cấp bởi bên B. Các dịch vụ này bao gồm các quy trình và thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, tư vấn về hình thức kinh doanh, chuẩn bị và lập hồ sơ cần thiết, đại diện và thực hiện các thủ tục trước cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ và báo cáo theo yêu cầu, cung cấp thông tin và hướng dẫn về các quy định pháp luật mới nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Phần tiếp theo của hợp đồng là về phí dịch vụ và thanh toán. Cần đưa ra một mô tả chi tiết về phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán phù hợp. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và tránh hiểu lầm về việc thanh toán giữa hai bên. Ngoài ra, cần xác định rõ hậu quả của việc không thanh toán đầy đủ phí dịch vụ và quyền của bên B trong trường hợp đó.

Việc bảo mật thông tin cũng là một yếu tố quan trọng trong hợp đồng. Cả hai bên cần cam kết giữ bí mật mọi thông tin và tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp của bên A. Điều này đảm bảo tính riêng tư và bảo vệ quyền lợi của bên A. Ngoài ra, cần xác định rõ trường hợp khi bên B được phép tiết lộ thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Một lưu ý quan trọng khác là đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Cần tham khảo và xem xét các quy định pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp của hợp đồng.

Cuối cùng, việc soạn thảo mẫu hợp đồng cần chuẩn bị một phần “Điều khoản chung” để đề cập đến các quy định về sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, giải quyết tranh chấp và luật áp dụng.

Trong quá trình soạn thảo, hãy chú ý sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, chính xác và không chứa các điều khoản mơ hồ hoặc mâu thuẫn. Việc thể hiện ý kiến và ý muốn của cả hai bên một cách rõ ràng và công bằng là rất quan trọng để tránh hiểu lầm và tranh cãi sau này. Ngoài ra, nếu có thể, hợp đồng nên được xem xét bởi một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính đầy đủ và hợp pháp của nội dung.

Trên đây là những lưu ý cơ bản khi soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Việc chuẩn bị một hợp đồng chính xác và rõ ràng là một bước quan trọng để đảm bảo thành công trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp:

Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty?

Người thành lập doanh nghiệp được quyền ký hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp để phục vụ cho việc thành lập/hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký doanh nghiệp.
Theo khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
Trong đó, người thành lập doanh nghiệp được hiểu là cá nhân, tổ chức thành lập/góp vốn để thành lập doanh nghiệp.
Như vậy, người thành lập doanh nghiệp được phép ký hợp đồng trước khi thành lập công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động công ty như: Hợp đồng thuê trụ sở; Hợp đồng dịch vụ pháp lý với văn phòng/công ty luật để thực hiện thủ tục thành lập công ty; Hợp đồng thỏa thuận góp vốn.

Trước khi thành lập công ty thì ai là người ký các hợp đồng phục vụ cho việc thành lập công ty?

Căn cứ theo nội dung tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020, vấn đề thực hiện hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp được quy định như sau:
Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp
Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.
Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.
Theo khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu trên thì trước khi thành lập công ty, người thành lập sẽ là người ký vào các hợp đồng phục vụ cho việc thành lập công ty.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết