fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điên tử trong công ty hợp danh

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điên tử trong công ty hợp danh là một công cụ quan trọng để thiết lập và quản lý mối quan hệ giữa các bên trong hoạt động thương mại điện tử. Hợp đồng nên cung cấp một mô tả chi tiết về dịch vụ thương mại điện tử mà công ty hợp danh cung cấp. Mô tả này nên bao gồm các thông tin về công nghệ sử dụng, nền tảng trực tuyến, quy trình giao dịch, bảo mật thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, và các dịch vụ phụ trợ khác. Hãy tìm hiểu hợp đồng này trong bài viết của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điên tử trong công ty hợp danh

Nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điên tử trong công ty hợp danh

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hợp đồng này (“Hợp đồng”) được ký ngày _ tháng năm __ (“Ngày ký”), giữa:

BÊN A:
Tên công ty: _______________
Địa chỉ: __________________
Đại diện pháp luật: __________
Chức vụ: __________________

BÊN B:
Tên công ty: _______________
Địa chỉ: __________________
Đại diện pháp luật: __________
Chức vụ: __________________

Bên A và Bên B sẽ được gọi chung là “Các Bên” và mỗi bên riêng lẻ được gọi là “Bên”.

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

1.1 Bên B cam kết cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho Bên A theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp đồng này.

1.2 Dịch vụ thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp nền tảng trực tuyến, công nghệ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dữ liệu, xử lý thanh toán và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

2.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ Ngày ký và kéo dài cho một khoảng thời gian là _ tháng/năm.

2.2 Trước khi kết thúc thời hạn Hợp đồng, các Bên có thể tiến hành đàm phán để gia hạn Hợp đồng nếu cần thiết.

ĐIỀU 3: PHÍ VÀ THANH TOÁN

3.1 Bên A cam kết thanh toán phí dịch vụ cho Bên B theo các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận trước đây.

3.2 Phí dịch vụ được thanh toán bằng cách chuyển khoản hoặc theo phương thức khác được thỏa thuận bởi các Bên.

ĐIỀU 4: BẢO MẬT THÔNG TIN

4.1 Các Bên cam kết giữ bí mật thông tin kinh doanh và dữ liệu khách hàng của nhau và không tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

4.2 Các Bên cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

5.1 Mỗi Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng này bằng văn bản và thông báo cho Bênkia ít nhất là _ tháng trước khi chấm dứt.

5.2 Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Hợp đồng này, Bên không vi phạm có quyền chấm dứt Hợp đồng mà không cần thông báo trước.

5.3 Chấm dứt Hợp đồng không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ phát sinh trước khi Hợp đồng chấm dứt.

ĐIỀU 6: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

6.1 Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia ____________.

6.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán và hòa giải trên cơ sở hợp tác và công bằng giữa các Bên.

6.3 Trường hợp không thể giải quyết qua đàm phán, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền.

Điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này đã được Các Bên đọc, hiểu và chấp thuận. Hợp đồng sẽ có hiệu lực sau khi được ký bởi đại diện pháp luật của mỗi Bên.

Đại diện pháp luật của Bên A: ___________
Đại diện pháp luật của Bên B: ___________

Ngày ký: ___

(Signed)

BÊN A: BÊN B:
Tên: Tên:
Chức vụ: Chức vụ:
Ngày ký: Ngày ký:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điên tử trong công ty hợp danh

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điên tử trong công ty hợp danh

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện ử trong công ty hợp danh cần lưu ý, đảm bảo những thông tin sau:

Phần 1: Thông tin chung

1.1 Đặt tiêu đề hợp đồng: Bắt đầu bằng việc đặt tiêu đề cho hợp đồng, ví dụ: “HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”.

1.2 Ngày ký hợp đồng: Ghi ngày, tháng, và năm mà hợp đồng được ký.

1.3 Các bên tham gia: Liệt kê tên công ty hợp danh, địa chỉ và thông tin liên lạc cho cả hai bên tham gia hợp đồng.

1.4 Đại diện pháp luật: Ghi tên và chức vụ của người đại diện pháp luật cho mỗi bên.

Phần 2: Đối tượng hợp đồng

2.1 Mô tả dịch vụ: Đưa ra một mô tả chi tiết về dịch vụ thương mại điện tử mà bên cung cấp sẽ cung cấp cho bên nhận. Điều này có thể bao gồm mô tả về nền tảng trực tuyến, công nghệ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dữ liệu, xử lý thanh toán và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

2.2 Phạm vi dịch vụ: Xác định rõ ràng phạm vi của dịch vụ thương mại điện tử, bao gồm quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Phần 3: Thời hạn hợp đồng

3.1 Thời hạn: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng. Điều này có thể được xác định bằng cách chỉ định ngày cụ thể hoặc số tháng/năm.

3.2 Gia hạn hợp đồng: Đưa ra quy định về việc gia hạn hợp đồng nếu cần thiết và quy trình để thực hiện việc gia hạn.

Phần 4: Phí và thanh toán

4.1 Phí dịch vụ: Xác định mức phí dịch vụ và phương thức thanh toán. Điều này có thể bao gồm thông tin về cách tính phí, thời điểm thanh toán và các điều kiện liên quan đến thanh toán.

Phần 5: Bảo mật thông tin

5.1 Bảo mật thông tin: Xác định trách nhiệm và cam kết của cả hai bên đối với bảo mật thông tin kinh doanh và dữ liệu khách hàng. Điều này bao gồm cam kết giữ bí mật thông tin và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu.

Phần 6: Chấm dứt hợp đồng

6.1 Chấm dứt hợp đồng: Xác định các điều kiện cần thiết để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bao gồm cả việc thông báo trước và quy trình giải quyết tranh chấp.

6.2 Hoàn trả thông tin: Quy định về việc hoàn trả thông tin hoặc dữ liệu của bên nhận sau khi hợp đồng chấm dứt.

Phần 7: Điều khoản chung

7.1 Sửa đổi hợp đồng: Xác định quy trình để sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng và yêu cầu việc thay đổi phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý từ cả hai bên.

7.2 Quy định pháp luật áp dụng: Xác định quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

7.3 Giải quyết tranh chấp: Quy định về việc giải quyết tranh chấp, bao gồm xác định quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình giải quyết tranh chấp.

7.4 Toàn bộ thỏa thuận: Xác định rằng hợp đồng này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa hai bên và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử được cung cấp.

7.5 Hiệu lực: Xác định rằng hợp đồng này có hiệu lực và ràng buộc đối với cả hai bên và các bên liên quan.

Trên đây là một hướng dẫn cơ bản để soạn thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty hợp danh. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật, nên tìm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý trước khi ký kết hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gồm các loại nào?

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:
Sàn giao dịch thương mại điện tử;
Website đấu giá trực tuyến;
Website khuyến mại trực tuyến;
Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

Điều kiện để thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì?

Theo Điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP và Điều 10, 11 Nghị định 08/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:
Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật
Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:
Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics đối với hàng hóa;
Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.
Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại Điều 55 và 58 Nghị định này.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết