fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Tìm hiểu về hiệp hội công chứng viên

Công chứng viên là những người đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch pháp lý, đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của các văn bản. Hiệp hội các công chứng viên là tổ chức nghề nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều chỉnh và hỗ trợ hoạt động của các công chứng viên. Hiểu rõ về cấu trúc, chức năng và vai trò của hiệp hội công chứng viên sẽ giúp chúng ta có được góc nhìn toàn diện hơn về nghề nghiệp công chứng.

Khái quát về Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Theo Điều 27 Nghị định 29/2015/NĐ-CP, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp toàn quốc của các công chứng viên Việt Nam, được quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Luật Công chứng. Hiệp hội hoạt động dựa trên nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, và tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động, phù hợp với các quy định của Luật Công chứng và Nghị định 29/2015/NĐ-CP.

Hiệp hội công chứng viên Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hoạt động của Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hội viên của Hiệp hội bao gồm các Hội công chứng viên của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công chứng viên. Quyền và nghĩa vụ của hội viên được quy định trong Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Các cơ quan của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Theo Điều 29 Nghị định 29/2015/NĐ-CP, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam có các cơ quan sau đây:

 • Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc: Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.
 • Hội đồng công chứng viên toàn quốc: Cơ quan này giữ vai trò lãnh đạo của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc.
 • Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam: Đây là cơ quan điều hành công việc của Hiệp hội giữa hai kỳ họp của Hội đồng công chứng viên toàn quốc.
 • Các cơ quan khác: Được quy định bởi Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các cơ quan này do Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam quy định.

Nội dung Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Theo quy định của Luật Công chứng và Nghị định 29/2015/NĐ-CP, Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc thông qua Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. Điều lệ này được áp dụng thống nhất cho Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và các Hội công chứng viên. Cụ thể, Điều lệ bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

Tìm hiểu về hiệp hội công chứng viên
Tìm hiểu về hiệp hội công chứng viên
 • Tôn chỉ, mục đích và biểu tượng: Định hướng hoạt động và biểu tượng đại diện cho Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.
 • Quyền và nghĩa vụ của hội viên: Quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của các hội viên thuộc Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.
 • Mối quan hệ giữa Hiệp hội và Hội công chứng viên: Xác định cách thức hợp tác và phối hợp giữa Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và các Hội công chứng viên.
 • Thủ tục hội viên: Quy định về thủ tục gia nhập, rút tên khỏi danh sách hội viên, và khai trừ tư cách hội viên.
 • Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ: Bao gồm nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức, thể thức bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm, và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Hội công chứng viên.
 • Phối hợp giữa các Hội công chứng viên: Quy định về mối quan hệ và sự phối hợp giữa các Hội công chứng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn.
 • Đại hội và thủ tục tiến hành: Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc, Đại hội toàn thể công chứng viên của Hội công chứng viên, và trình tự, thủ tục tiến hành các đại hội.
 • Nội quy Hội công chứng viên: Quy định về việc ban hành và tuân thủ nội quy của Hội công chứng viên.
 • Tài chính: Quy định về tài chính của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và các Hội công chứng viên.
 • Khen thưởng và kỷ luật: Quy định về khen thưởng, kỷ luật hội viên và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Báo cáo: Quy định về nghĩa vụ báo cáo của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Hội công chứng viên.
 • Quan hệ với cơ quan, tổ chức khác: Quy định về mối quan hệ của Hiệp hội với các cơ quan, tổ chức khác.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Theo Điều 30 Nghị định 29/2015/NĐ-CP, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 1. Bảo vệ quyền lợi hội viên: Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên theo Điều lệ Hiệp hội và quy định pháp luật.
 2. Quản lý hội viên: Kết nạp và khai trừ hội viên; khen thưởng, kỷ luật hội viên; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Điều lệ Hiệp hội.
 3. Đạo đức hành nghề: Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; giám sát việc tuân thủ Quy tắc đạo đức và quy định pháp luật về công chứng của hội viên.
 4. Đào tạo và bồi dưỡng: Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng; tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
 5. Quỹ bồi thường thiệt hại: Thành lập và quản lý Quỹ bồi thường thiệt hại để hỗ trợ bồi thường thiệt hại do lỗi của hội viên khi hành nghề công chứng, trong trường hợp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đủ bồi thường.
 6. Hợp tác quốc tế: Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về công chứng theo quy định của pháp luật.
 7. Kiểm tra và giám sát: Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội; đình chỉ thi hành và yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định, quy định của Hội công chứng viên trái với Điều lệ hoặc pháp luật; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ và yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ những nghị quyết, quyết định, quy định trái pháp luật.
 8. Báo cáo Bộ Tư pháp về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án nhân sự, kết quả Đại hội; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.
 9. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Nguồn thu của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam từ đâu?

Nguồn thu của Hội công chứng viên gồm:
Phí gia nhập, phí hội viên;
Các khoản đóng góp tự nguyện của hội viên, tổ chức hành nghề công chứng;
Các khoản thu từ hoạt động của Hội công chứng viên;
Hỗ trợ của Hiệp hội; tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước;
Các khoản thu hợp pháp khác.

Hiệp hội công chứng viên Việt Nam được thành lập thế nào?

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và tổ chức thực hiện Đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết