fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Vai trò của Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Hội đồng thành viên của công ty hợp danh đóng vai trò quyết định cao nhất, tổng hợp tất cả sức mạnh và kiến thức của các thành viên hợp lại. Điều này phản ánh tinh thần đồng thuận và sự đa dạng trong quá trình ra quyết định quan trọng của công ty. Để thực hiện các quyết định quan trọng, Hội đồng thành viên bầu ra một thành viên từ trong số thành viên hợp danh để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên. Nếu Điều lệ công ty không có quy định chi tiết khác, Chủ tịch sẽ đồng thời giữ cương vị là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty. Cùng tìm hiểu chi tiết vai trò của Hội đồng thành viên công ty hợp danh tại bài viết sau

Vai trò của Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Theo quy định, Hội đồng Thành viên của công ty hợp danh đóng vai trò quyết định cao nhất, đồng thời bao gồm tất cả các thành viên, bao gồm cả cá nhân và người đại diện được ủy quyền bởi các tổ chức thành viên. Điều này thể hiện sự đa dạng và tính chất đối tác đồng thuận trong quyết định quan trọng của công ty.

Kỳ họp Hội đồng Thành viên được quy định một cách cụ thể trong Điều lệ của công ty. Theo quy định này, ít nhất mỗi năm, Hội đồng Thành viên phải tổ chức ít nhất một cuộc họp để thảo luận và ra quyết định về những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty.

Điều này không chỉ là cơ hội để các thành viên chia sẻ thông tin, ý kiến, và kiến thức chuyên sâu của họ mà còn tạo điều kiện cho sự hiểu biết chặt chẽ hơn về hướng đi của công ty. Mỗi cuộc họp là một dịp để tạo ra quyết định đồng thuận, đảm bảo sự đồng lòng trong việc thực hiện chiến lược tổng thể và đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của công ty hợp danh.

Hội đồng thành viên công ty hợp danh bao gồm các thành viên nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên của công ty hợp danh đóng vai trò quan trọng trong quản lý và ra quyết định về các hoạt động kinh doanh. Hội đồng này bao gồm toàn bộ thành viên, và họ cùng nhau bầu ra một thành viên hợp danh để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên. Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ đồng thời kiêm nhiệm vị trí Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty.

Thành viên hợp danh trong Hội đồng có quyền yêu cầu tổ chức cuộc họp để thảo luận và quyết định về các công việc kinh doanh của công ty. Trước khi triệu tập họp, thành viên đó cần chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp để đảm bảo cuộc họp diễn ra một cách hiệu quả.

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty, và nếu Điều lệ không có quy định cụ thể, quyết định về một số vấn đề chính phải đạt được sự đồng thuận từ ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh. Các vấn đề này bao gồm định hướng và chiến lược phát triển, sửa đổi Điều lệ, tiếp nhận và rút khỏi thành viên, dự án đầu tư, vay vốn, mua bán tài sản quan trọng, thông qua báo cáo tài chính, và quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.

Vai trò của Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Các quyết định về các vấn đề khác sẽ được đưa ra nếu ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh đồng thuận. Quyền tham gia biểu quyết của các thành viên góp vốn sẽ tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi thành viên có quyền và trách nhiệm tham gia vào quá trình đưa ra quyết định, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản lý công ty hợp danh.

Ai có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh?

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên khi xác định rằng đây là cần thiết hoặc theo yêu cầu của bất kỳ thành viên hợp danh nào. Trong trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp theo yêu cầu của một thành viên hợp danh, thì chính thành viên đó có thể tự mình triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên.

Quy định này thể hiện sự linh hoạt và sự cân nhắc đối với việc tổ chức cuộc họp, giúp đảm bảo rằng các quyết định quan trọng và các vấn đề kinh doanh được thảo luận và đưa ra quyết định một cách linh hoạt và hiệu quả. Chủ tịch, là người đứng đầu Hội đồng thành viên, có trách nhiệm đánh giá tình hình và quyết định khi nào cần triệu tập họp để đảm bảo rằng công ty hoạt động một cách hiệu quả và đáp ứng đúng đắn với thị trường và môi trường kinh doanh.

Thông báo mời họp có thể được chuyển đến các thành viên thông qua nhiều phương tiện như giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của Điều lệ công ty. Thông báo mời họp cần chứa đựng thông tin chi tiết về mục đích, yêu cầu và nội dung cuộc họp, cũng như chương trình và địa điểm họp. Thêm vào đó, tên của thành viên yêu cầu triệu tập họp cũng phải được nêu rõ.

Các tài liệu thảo luận sẽ được chuẩn bị và gửi trước đến tất cả các thành viên theo thời hạn mà Điều lệ công ty quy định, đảm bảo rằng mọi người có đủ thời gian để xem xét và chuẩn bị trước cuộc họp. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và sự tham gia tích cực của các thành viên trong quá trình đưa ra các quyết định quan trọng của công ty.

Câu hỏi thường gặp

Công ty hợp danh có những loại thành viên nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty hợp danh như sau:
“1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.”
Như vậy, công ty hợp danh có 2 loại thành viên là Thành viên hợp danh và Thành viên góp vốn.

Công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên mới hay không?

Câu trả lời là Có. Căn cứ theo Điều 186 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn với điều kiện việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết