fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thủ tục đầu tư liên quan đến thành lập doanh nghiệp

Thủ tục đầu tư liên quan đến thành lập doanh nghiệp là một quá trình quan trọng và phức tạp, có vai trò quyết định đến thành công và hoạt động bền vững của một công ty. Việc thành lập doanh nghiệp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện đúng các thủ tục quy định. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về thủ tục đầu tư liên quan đến thành lập doanh nghiệp trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư

Quy trình thành lập doanh nghiệp yêu cầu nhà đầu tư phải tìm hiểu và nắm rõ các quy định của Luật Đầu tư và các văn bản liên quan. Điều này giúp đảm bảo rằng quy trình sẽ được tiến hành một cách chính xác và hợp pháp. Một trong những bước đầu tiên trong quy trình thành lập doanh nghiệp là việc lập kế hoạch kinh doanh. Nhà đầu tư cần phải xác định mục tiêu kinh doanh, nghiên cứu thị trường, đánh giá khả năng cạnh tranh và tài chính, và xác định cách thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

Tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư như sau:

Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư là hồ sơ do nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các thủ tục có liên quan khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Thủ tục đầu tư liên quan đến thành lập doanh nghiệp

Quá trình thành lập doanh nghiệp đòi hỏi sự quan tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía nhà đầu tư. Tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện đúng các thủ tục quy định là điều cần thiết để đảm bảo quá trình diễn ra một cách suôn sẻ và thành công. Việc thành lập doanh nghiệp không chỉ là việc khởi đầu một công việc kinh doanh, mà còn là sự đảm bảo về tính hợp pháp và sự bền vững của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Dựa trên Điều 6 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quy định về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo các quy định sau đây:

 • Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Trong trường hợp có yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo bằng văn bản một lần cho nhà đầu tư về toàn bộ nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ căn cứ, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Nhà đầu tư có trách nhiệm tiến hành sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ trong thời hạn được ghi tại văn bản thông báo từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
 • Trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ trong thời hạn đã được thông báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét dừng giải quyết hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư.
 • Khi được yêu cầu giải trình nội dung trong hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và ghi rõ thời hạn giải trình.

Trong trường hợp nhà đầu tư không tuân thủ yêu cầu giải trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về việc dừng giải quyết hồ sơ.

Thủ tục đầu tư liên quan đến thành lập doanh nghiệp
Thủ tục đầu tư liên quan đến thành lập doanh nghiệp

Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình theo yêu cầu và thời gian xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư (nếu có) sẽ không được tính vào thời gian giải quyết thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này.

Trong trường hợp từ chối cấp, điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các văn bản hành chính khác về đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Quá trình lấy ý kiến giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư diễn ra như sau:

 • Cơ quan lấy ý kiến phải xác định nội dung đề nghị có ý kiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được lấy ý kiến và thời hạn trả lời theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Trong thời hạn quy định, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời và chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó. Nếu không có ý kiến trong thời hạn, ý kiến được coi là đồng ý với nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó.
 • Các cơ quan, người có thẩm quyền chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung đã được giao chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết thủ tục khác có liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Họ không chịu trách nhiệm về những nội dung đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước khác không giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư và tranh chấp giữa nhà đầu tư với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư.
 • Nhà đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phải đền bù mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không tuân thủ hoặc không đúng thủ tục quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và các pháp luật liên quan.

Câu hỏi thường gặp:

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư là gì?

Căn cứ vào quy định tại Điều 5 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, các điểm sau được áp dụng:
Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được viết bằng tiếng Việt.
Trong trường hợp hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư chứa tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhà đầu tư phải cung cấp bản dịch tiếng Việt đi kèm với tài liệu bằng tiếng nước ngoài đó.
Nếu giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được làm bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng để thực hiện quy trình đầu tư.
Trong trường hợp nội dung của bản dịch hoặc bản sao khác với bản gốc, hoặc nội dung của bản tiếng Việt khác với bản tiếng nước ngoài, nhà đầu tư chịu trách nhiệm về sự khác biệt đó.

Xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư giả mạo như thế nào?

Căn cứ vào quy định tại Điều 7 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP về xử lý hồ sơ giả mạo, các điểm sau được áp dụng:
Khi cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác định có nội dung giả mạo trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện các thủ tục sau:
Thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về vi phạm của họ.
Hủy bỏ hoặc báo cáo cơ quan hoặc người có thẩm quyền để xem xét việc hủy bỏ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các văn bản liên quan (văn bản, giấy tờ) đã được cấp ban đầu hoặc hủy bỏ nội dung được ghi trên cơ sở thông tin giả mạo.
Khôi phục lại văn bản, giấy tờ đã được cấp dựa trên hồ sơ hợp lệ gần nhất và đồng thời xử lý hoặc báo cáo cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phải đền bù mọi thiệt hại phát sinh do hành vi giả mạo nội dung hồ sơ và tài liệu.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết