fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Pháp chế hành chính là gì?

Khi nhắc đến pháp chế là sẽ nói đến sự triệt để tôn trọng pháp chế và thực hiện pháp luật của các cơ tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước và của công dân. Đây được xem là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong việc quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được quy định pháp chế hành chính là gì? Và hiện nay yêu cầu về trình độ của Chuyên viên chính về pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước ra sao? Bạn đọc hãy cùng Học viện đào tạo pháp chế ICA tìm hiểu về quy định này tại nội dung bài viết dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý

Thông tư 12/2022/TT-BNV

Pháp chế hành chính là gì?

Pháp chế trong quản lý hành chính Nhà nước được hiểu là trật tự pháp luật nhằm bảo vệ và phát triển quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố và duy trì địa vị pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội và của các cơ quan Nhà nước.

Đảm bảo pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương tiện có tính tổ chức – pháp lý do các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân áp dụng nhằm thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức ấy cũng như việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Đảm bảo pháp chế được hiểu như là những điều kiện, những phương tiện và những khả năng hiện thực trên thực tế đối với pháp luật hiện hành nhằm xây dựng và củng cố chính quyền của dân, do dân, vì dân, bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của công dân trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.

Bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính Nhà nước suy cho cùng là hoạt động thực thi pháp luật ngày càng có hiệu quả trong thực tế. Yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính Nhà nước là:

– Các yêu cầu chung:

+ Đảm bảo về chính trị: Đường lối và cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt Nam phải thể hiện sự tiên phong, định hướng trong hoạt động xây dựng pháp luật. Pháp chế chỉ có thể đạt được nếu chúng ta có nền tảng chính trị ổn định.

+ Đảm bảo về pháp lý: Pháp chế sẽ chỉ được bảo đảm khi pháp luật tốt. Nghĩa là hệ thống pháp luật đó đảm bảo thống nhất, đồng bộ;

+ Đảm bảo về kinh tế: Nền kinh tế phải ổn định và phát triển.

– Các yêu cầu cụ thể:

+ Hoạt động đảm bảo pháp chế phải diễn ra trên cơ sở các quy định của pháp luật.

+ Hoạt động đảm bảo phải thực hiện một cách thường xuyên, tránh tình trạng có vi phạm mới thực hiện. Như vậy, vừa nhằm mục đích ngăn chặn các vi phạm, các thiếu sót, xử lý và khắc phục các thiếu sót trong quản lý hành chính.

+ Các biện pháp bảo đảm pháp chế phải được phối hợp với nhau vì mỗi biện pháp chỉ tác động tới một đối tượng nhất định trong một thời hạn nhất định.

Để bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính Nhà nước thì cần phải có các phương thức, biện pháp đảm bảo. Đó chính là các hình thức thực hiện chức năng, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Các biện pháp pháp lý đảm bảo pháp chế trong trong quản lý hành chính Nhà nước bao gồm:

+ Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực Nhà nước.

+ Hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân.

+ Hoạt động kiểm tra của các cơ quan hành chính Nhà nước.

+ Hoạt  động của Thanh tra Nhà nước và Thanh tra nhân dân.

+ Hoạt động khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Hoạt động kiểm tra của các tổ chức xã hội (kiểm tra xã hội).

Pháp chế hành chính là gì?

Yêu cầu về trình độ của Chuyên viên chính về pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước là gì?

Hiện nay khi cá nhân muốn trở thành Chuyên viên chính về pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước sẽ cần đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Căn cứ bản mô tả công việc Chuyên viên chính về pháp chế Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV Chuyên viên chính về pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước phải đắp ứng yêu cầu về trình độ như sau:

Nhóm yêu cầuYêu cầu cụ thể
Trình độ đào tạoTốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.
Kiến thức bổ trợCó chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.
Kinh nghiệm(thành tích công tác)– Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).
– Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì, tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.
Phẩm chất cá nhân– Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.
– Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.
– Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.
– Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.
– Khả năng đoàn kết nội bộ.
– Chịu được áp lực trong công việc.
– Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.
Các yêu cầu khác– Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
– Có khả năng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được phân công.
– Có khả năng đề xuất những chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
– Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.
– Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.
– Biết vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực; có kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ về ngành, lĩnh vực.
– Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Chuyên viên chính về pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, công việc gì?

Căn cứ bản mô tả công việc Chuyên viên chính về pháp chế Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV Chuyên viên chính về pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước thưc hiện các nhiệm vụ, công việc sau:

Nhiệm vụ, mảng công việcCông việc cụ thể
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.– Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của ngành, lĩnh vực pháp chế hoặc của địa phương.
– Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, quy định của Đảng, văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của ngành, lĩnh vực pháp chế hoặc của địa phương.
Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.1. Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương.
2. Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về ngành, lĩnh vực pháp chế hoặc của địa phương.3. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách về ngành, lĩnh vực pháp chế hoặc của địa phương.
Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.Chủ trì hoặc tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề của ngành, lĩnh vực pháp chế hoặc của địa phương.
Tham gia thẩm định các văn bản.Tham gia thẩm định, góp ý các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án liên quan đến ngành, lĩnh vực pháp chế hoặc của địa phương.
Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.
Phối hợp thực hiện.Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.
Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về nội dung “Năm 2023 quy định pháp chế hành chính là gì?“. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Câu hỏi thường gặp:

Mục tiêu vị trí việc làm của Chuyên viên về pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước là gì?

Căn cứ bản mô tả công việc Chuyên viên về pháp chế Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV thì Mục tiêu vị trí việc làm của chuyên viên về pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước là:
Tham gia nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, thẩm định, hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và chủ trì xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, dự án, đề án về pháp chế; chủ trì, tổ chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

Pháp chế được đảm bảo như thế nào?

Pháp chế được bảo đảm thông qua các biện pháp xã hội và đạo đức, bởi vì nguồn gốc của pháp chế là pháp luật.
Pháp chế được bảo đảm thông qua đường lối chính trị của đảng cầm quyền. Đường lối chính trị của đảng không chỉ xác định phương hướng, mục tiêu mà còn xác định phạm vi nội dung các vẩh đề cơ bản để pháp luật thể chế hoá.
Pháp chế được bảo đảm thông qua chế độ kinh tế của xã hội. 
Pháp chế được bảo đảm thông qua các yếu tố pháp lí như thể chế pháp lí, chế định pháp lí, công cụ pháp lí, hình thức và các biện pháp pháp lí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết