fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Luật sư có được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên không?

Luật sư có được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên không? Theo quy định hiện nay, luật sư đủ điều kiện có thể được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Để hành nghề, luật sư cần đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, và phải có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Quá trình cấp chứng chỉ bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP, đảm bảo luật sư có thể quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong thủ tục phá sản.

Luật sư có được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên không?

Theo điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Phá sản 2014, những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

Điều kiện hành nghề Quản tài viên:

 • Những người được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên: a) Luật sư; b) Kiểm toán viên; c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên trong lĩnh vực được đào tạo.
 • Điều kiện hành nghề Quản tài viên: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan; c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.
 • Chính phủ quy định chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và việc quản lý nhà nước đối với Quản tài viên.

Theo quy định hiện nay, luật sư được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;
 • Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Luật sư trong nước muốn được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cần chuẩn bị hồ sơ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP, gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-01 ban hành kèm theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP;
 • Bản chụp Thẻ luật sư; bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên; bản chụp bằng cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
 • Giấy tờ chứng minh có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được đào tạo có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng làm việc;
 • 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp có thể yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Luật sư nước ngoài thực hiện theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP.

Luật sư có được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên không?
Luật sư có được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên không?

Luật sư được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có những quyền và nghĩa vụ nào?

Theo Điều 16 Luật Phá sản 2014, luật sư được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có những quyền và nghĩa vụ sau:

 • Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán:
  • Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ.
  • Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản.
  • Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
  • Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật.
  • Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản.
  • Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản.
  • Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản.
  • Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.
 • Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã:
  • Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp không có người đại diện theo pháp luật.
 • Báo cáo và tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi:
  • Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
 • Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc:
  • Thu thập tài liệu, chứng cứ.
  • Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp.
  • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Thù lao và bảo hiểm nghề nghiệp:
  • Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo và chịu trách nhiệm:
  • Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự.
  • Chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đến đâu?

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Hình thức hành nghề quản tài viên là gì?

Cũng giống như hình thức hành nghề của luật sư. Theo quy định pháp luật, cụ thể tại Điều 8 Nghị định 22/2015/NĐ-CP, quản tài viên được lựa chọn một trong hai hình thức sau để hành nghề:
Hành nghề với tư cách cá nhân;
Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
Lưu ý: Tại cùng một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên chỉ được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở một doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết