fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA

Một công ty cổ phần có thể muốn chuyển quyền sử dụng sáng chế từ bên ngoài để bảo vệ đầu tư và tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thị trường. Sáng chế có thể là các công nghệ, phương pháp sản xuất, sản phẩm hoặc ý tưởng độc đáo mà công ty muốn sử dụng để tăng cường sự đột phá và sáng tạo. Bạn đọc có thể tham khảo trong bài viết của hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế trong công ty cổ phần trong bài viết của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế trong công ty cổ phần

Nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế trong công ty cổ phần

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng thì nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế trong một công ty cổ phần thường bao gồm các điều khoản sau:

 1. Bên chuyển nhượng (Bên A): Đây là công ty sở hữu quyền sử dụng sáng chế và đang chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế cho bên nhận.
 2. Bên nhận chuyển nhượng (Bên B): Đây là công ty cổ phần nhận quyền sử dụng sáng chế từ Bên A.
 3. Mô tả sáng chế: Hợp đồng cần ghi rõ thông tin về sáng chế được chuyển nhượng, bao gồm tên sáng chế, số đăng ký, ngày cấp và các mô tả chi tiết về nội dung, phạm vi và quyền hạn sử dụng sáng chế.
 4. Phạm vi chuyển nhượng: Hợp đồng cần xác định rõ phạm vi chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế, bao gồm quyền sử dụng, quyền tái chế, quyền chỉnh sửa, quyền sao chép, quyền cấp phép, quyền tạo ra sản phẩm phát triển từ sáng chế, và các điều khoản khác liên quan đến quyền sử dụng sáng chế.
 5. Giá trị chuyển nhượng: Hợp đồng cần ghi rõ giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế, bao gồm phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán.
 6. Điều kiện và điều khoản chuyển nhượng: Hợp đồng cần quy định rõ các điều kiện và điều khoản chuyển nhượng, bao gồm các điều khoản về bảo mật thông tin, việc chuyển nhượng không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, và các quy định khác liên quan đến chuyển nhượng sáng chế.
 7. Trách nhiệm của các bên: Hợp đồng cần xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình chuyển nhượng và sử dụng quyền sử dụng sáng chế.
 8. Bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm: Hợp đồng có thể bao gồm các điều khoản về bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm của các bên liên quan đến sáng chế, bao gồm việc bên chuyển nhượng cam kết sáng chế không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và bên nhận chịu trách nhiệm trong việc sử dụng sáng chế.
 9. Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng cần xác định thời hạn của quyền sử dụng sáng chế, bao gồm thời hạn chuyển nhượng và các điều khoản về gia hạn, chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng.
 10. Điều khoản chung: Cuối cùng, hợp đồng cần bao gồm các điều khoản chung như áp dụng pháp luật, giải quyết tranh chấp, thay đổi hợp đồng, và các quy định khácthuộc lĩnh vực pháp lý mà hai bên thỏa thuận để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình chuyển nhượng và sử dụng quyền sử dụng sáng chế.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế

Dưới đây là hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế trong một công ty cổ phần:

 1. Tiêu đề: Đặt tiêu đề cho hợp đồng, ví dụ: “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế”.
 2. Định danh các bên: Ghi rõ tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của cả hai bên – Bên chuyển nhượng (Bên A) và Bên nhận chuyển nhượng (Bên B).
 3. Giới thiệu về sáng chế: Mô tả chi tiết về sáng chế được chuyển nhượng, bao gồm tên sáng chế, số đăng ký, ngày cấp, và mô tả về nội dung, phạm vi và quyền hạn sử dụng sáng chế.
 4. Phạm vi chuyển nhượng: Xác định rõ các quyền và nghĩa vụ của Bên B sau khi nhận quyền sử dụng sáng chế, bao gồm quyền sử dụng, quyền tái chế, quyền chỉnh sửa, quyền sao chép, quyền cấp phép, quyền tạo ra sản phẩm phát triển từ sáng chế, và các quyền khác liên quan.
 5. Giá trị chuyển nhượng: Xác định giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế, bao gồm phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán.
 6. Điều kiện và điều khoản chuyển nhượng: Quy định các điều kiện và điều khoản chuyển nhượng, bao gồm việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật thông tin, và các quy định khác liên quan đến chuyển nhượng sáng chế.
 7. Trách nhiệm của các bên: Xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình chuyển nhượng và sử dụng quyền sử dụng sáng chế.
 8. Bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm: Xác định các điều khoản liên quan đến bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm của các bên, bao gồm cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và trách nhiệm sử dụng sáng chế.
 9. Thời hạn hợp đồng: Xác định thời hạn của quyền sử dụng sáng chế, bao gồm thời hạn chuyển nhượng và các điều khoản về gia hạn, chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng.
 10. Điều khoản chung: Bao gồm các điều khoản chung như áp dụng pháp luật, giải quyết tranh chấp, thay đổi hợp đồng, và các quy định khác liên quan đến lĩnh vực pháp lý.
 11. Chữ ký và ngày tháng: Yêu cầu chữ ký của đại diện pháp lý của cả hai bên và ghi rõ ngày tháng ký kết hợp đồng.

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế trong công ty cổ phần

Khi soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế trong công ty cổ phần, dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên cân nhắc:

 1. Hiểu rõ về sáng chế: Đảm bảo bạn có kiến thức và hiểu biết đầy đủ về sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ liên quan trước khi soạn thảo hợp đồng. Nếu cần thiết, tìm kiếm sự tư vấn từ một luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ.
 2. Xác định rõ các bên liên quan: Để hợp đồng rõ ràng và rành mạch, hãy ghi rõ thông tin địa chỉ, tên công ty, mã số thuế và thông tin liên hệ đầy đủ của cả hai bên.
 3. Mô tả chi tiết sáng chế: Hợp đồng nên cung cấp một mô tả chi tiết về sáng chế được chuyển nhượng, bao gồm tên, số đăng ký, ngày cấp và mô tả nội dung và phạm vi của sáng chế.
 4. Xác định rõ phạm vi chuyển nhượng: Đảm bảo hợp đồng xác định rõ quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng trong việc sử dụng sáng chế, bao gồm các quyền sử dụng, quyền tái chế, quyền chỉnh sửa, quyền sao chép, quyền cấp phép và các quyền khác liên quan.
 5. Xác định giá trị chuyển nhượng: Hợp đồng nên xác định rõ giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế, bao gồm cách thanh toán và thời gian thanh toán.
 6. Quy định về bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ: Đảm bảo hợp đồng có các điều khoản bảo mật về thông tin liên quan đến sáng chế và cam kết tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan.
 7. Xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên: Hợp đồng nên quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên trong việc chuyển nhượng và sử dụng quyền sử dụng sáng chế.
 8. Bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm: Xác định các cam kết liên quan đến bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm của các bên trong việc sử dụng sáng chế.
 9. Thời hạn hợp đồng: Xác định thời hạn của quyền sử dụng sáng chế, bao gồm thời hạn chuyển nhượng và các điều khoản về gia hạn, chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng.
 10. Kiểm tra pháp lý: Để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của hợp đồng, nên tham khảo sự tư vấn từ một luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
 11. Ngôn ngữ rõ ràng: Sử dụng ngôn ngữ rõ ràngvà dễ hiểu trong hợp đồng, tránh sử dụng các thuật ngữ pháp lý phức tạp và mơ hồ.
 12. Xem xét quyền lợi và nguy cơ: Đảm bảo rằng hợp đồng bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và xem xét các nguy cơ tiềm ẩn, như việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc vi phạm các quy định pháp luật.
 13. Giải quyết tranh chấp: Xác định quy định về giải quyết tranh chấp, bao gồm việc thỏa thuận về phương pháp giải quyết tranh chấp và sự tham gia của bên thứ ba (nếu cần).
 14. Thẩm quyền pháp luật: Xác định thẩm quyền pháp luật áp dụng cho hợp đồng và quy định về việc giải quyết tranh chấp tại một tòa án hoặc trọng tài.
 15. Chỉnh sửa hợp đồng: Xác định quy định về việc chỉnh sửa hợp đồng và yêu cầu bất kỳ thay đổi nào phải được thực hiện bằng văn bản và được chấp thuận bằng văn bản bởi cả hai bên.
 16. Chấm dứt hợp đồng: Đưa ra các điều khoản về chấm dứt hợp đồng, bao gồm quyền chấm dứt và hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp:

Quyền và nghĩa vụ của các bên chuyển nhượng trong hợp đồng?

Quyền: Bên chuyển nhượng có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế cho bên nhận chuyển nhượng theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Nghĩa vụ: Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về sáng chế, đảm bảo rằng họ có quyền chuyển nhượng sáng chế và tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của các bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng?

Quyền: Bên nhận chuyển nhượng có quyền sử dụng và khai thác quyền sử dụng sáng chế theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Nghĩa vụ: Bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thanh toán giá trị chuyển nhượng và tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến sáng chế.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết