fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Các hình thức kỷ luật viên chức quản lý hiện nay

Nghị định 112/2020/NĐ-CP đặt ra những nguyên tắc quan trọng về quá trình xử lý kỷ luật, tập trung vào việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết các trường hợp vi phạm. Cụ thể, nghị định này chú trọng vào việc áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp với từng hành vi vi phạm, nhằm tạo ra một hệ thống xử lý linh hoạt và hiệu quả. Cùng tìm hiểu về Các hình thức kỷ luật viên chức quản lý tại nội dung bài viết sau

Quy định pháp luật về viên chức quản lý như thế nào?

Viên chức quản lý là những cá nhân có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Sự bổ nhiệm vào chức vụ quản lý đồng nghĩa với việc họ phải đảm bảo sự hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức và thực hiện công việc của đơn vị. Chức vụ quản lý của viên chức này thường có thời hạn cụ thể, điều này giúp tạo ra sự đổi mới và đa dạng trong quản lý tổ chức. Việc chia sẻ trách nhiệm và quyền lực trong thời kỳ giữ chức vụ quản lý giúp xây dựng một môi trường làm việc tích cực và động lực.

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 và Điều 18 Luật Viên chức 2010 như sau:

Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

Nghĩa vụ của viên chức quản lý

Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật này và các nghĩa vụ sau:

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao;

2. Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

3. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách;

Các hình thức kỷ luật viên chức quản lý hiện nay

4. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Bên cạnh đó, dẫn chiếu đến Điều 16 và Điều 17 Luật Viên chức 2010 như sau:

Nghĩa vụ chung của viên chức

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao.

5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;

d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo tất cả các quy định trên thì thấy rằng viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, viên chức quản lý cũng sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định trên cũng như có quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao.

Viên chức quản lý được bổ nhiệm có thời hạn làm việc trong tối đa bao lâu?

Ngoài việc điều hành, viên chức quản lý còn được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý như một sự công nhận về trách nhiệm và đóng góp của họ vào sự phát triển của tổ chức. Phụ cấp này cũng có thể thể hiện cam kết của tổ chức đối với việc khuyến khích và giữ chân những người có khả năng quản lý xuất sắc, từ đó tạo điều kiện cho sự tiến bộ và phát triển bền vững.

Top of Form

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Luật Viên chức 2010 như sau:

Bổ nhiệm viên chức quản lý

1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm. Trong thời gian giữ chức vụ quản lý, viên chức được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; được tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

3. Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản lý, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Trường hợp không được bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

4. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

5. Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm.

Các hình thức kỷ luật viên chức quản lý

Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP, quy định rõ về các hình thức kỷ luật đối với viên chức, tùy thuộc vào việc họ giữ chức vụ quản lý hay không. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, có ba hình thức kỷ luật áp dụng, bao gồm khiển trách, cảnh cáo, và buộc thôi việc. Các biện pháp này được thiết kế để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý kỷ luật.

Trong khi đó, đối với viên chức quản lý, Nghị định áp dụng bốn hình thức kỷ luật, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc. Việc thêm vào một hình thức kỷ luật là cách chức cho viên chức quản lý nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm quản lý và mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Các quy định này giúp tổ chức xây dựng một hệ thống kỷ luật linh hoạt và hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho sự tiến bộ và đổi mới trong quản lý nhân sự. Việc áp dụng nhiều hình thức kỷ luật cung cấp các lựa chọn phù hợp với tình hình cụ thể, từ những lỗi nhỏ đến những hành vi vi phạm nghiêm trọng, nhằm duy trì trật tự và tính công bằng trong tổ chức.

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa vụ của viên chức quản lý là gì?

Tại Điều 18 Luật Viên chức 2010 quy định về nghĩa vụ của viên chức quản lý như sau:
Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật này và các nghĩa vụ sau:
– Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao;
– Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;
– Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách;
– Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;
– Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Viên chức quản lý là những ai?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức 2010 quy định viên chức quản lý như sau:
Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết