fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Quy định về tặng quà và nhận quà tặng

Quy định về tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ công chức, viên chức là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý và đảm bảo tính minh bạch, trung thực trong hoạt động công vụ. Những quy định này được thiết lập nhằm ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ và đảm bảo rằng quyết định và hành động của cán bộ công chức, viên chức không bị ảnh hưởng bởi những lợi ích cá nhân hoặc áp lực từ bên ngoài. Để tìm hiểu thêm mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Quy định về tặng quà và nhận quà tặng

Quy định về tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ công chức, viên chức là một bước quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống quản lý công vụ trong sạch và minh bạch. Nó đảm bảo rằng quyết định và hành động của cán bộ công chức, viên chức không bị ảnh hưởng bởi những tác động không lành mạnh và tạo ra sự tin tưởng từ phía công chúng.

Quy định cũng quy định rõ nội dung báo cáo khi nhận quà tặng. Báo cáo phải được thể hiện bằng văn bản và cung cấp thông tin chi tiết về người tặng quà, loại và giá trị của quà tặng, thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng, cũng như mối quan hệ với người tặng quà. Điều này đảm bảo rằng quá trình xử lý quà tặng được tiến hành một cách minh bạch và có sự kiểm soát.

Điều 25 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức, viên chức không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.

Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung:

Họ, tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà;

Loại và giá trị của quà tặng;

Thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng;

Mối quan hệ với người tặng quà.

Xử lý vi phạm khi nhận quà tặng trái quy định

Quy định cũng nhận thức rằng có những trường hợp cán bộ công chức, viên chức không thể từ chối nhận quà tặng do các hạn chế khác nhau. Trong những tình huống như vậy, quy định yêu cầu cán bộ công chức, viên chức phải báo cáo cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị của mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và trả lại quà tặng để được xử lý theo quy định. Điều này đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc xử lý những quà tặng có thể tạo ra sự thiên vị hoặc tác động không lành mạnh đến quá trình công việc.

Quy định về tặng quà và nhận quà tặng
Quy định về tặng quà và nhận quà tặng

Nếu như các bộ, công chức viên chức vi phạm thì sẽ bị xử phạt theo đúng quy định.

Đối với cán bộ, công chức

 • Kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu là lần đầu vi phạm, gây hậu quả ít nghiêm trọng.
 • Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo nếu lần đầu vi phạm nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.
 • Kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo nếu lần đầu vi phạm nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo nhưng tái phạm.
 • Kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nếu lần đầu vi phạm nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo nhưng tái phạm.
 • Kỷ luật bằng hình thức Cách chức đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nếu:
 • Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm hoặc cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm.
 • Vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và chưa đến mức buộc thôi việc, người vi phạm có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
 • Kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức:
 • Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm.
 • Có hành vi vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với viên chức

 • Kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu là lần đầu vi phạm, gây hậu quả ít nghiêm trọng.
 • Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo nếu:
 • Đã bị khiển trách mà tái phạm.
 • Vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.
 • Kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lýnếu:
 • Vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng.
 • Đã bị cảnh cáo mà tái phạm.
 • Kỷ luật bằng hình thứ buộc thôi việc nếu:
 • Vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 • Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm.

Đối với những vi phạm đến mức chịu trách nhiệm hình sự sẽ bị xem xét xử lý theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.

Câu hỏi thường gặp:

Cán bộ, công chức không được nhận quà dưới mọi hình thức trong những trường hợp?

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình, cụ thể:
Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định.
Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.
Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung: Họ, tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại và giá trị của quà tặng; thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng; mối quan hệ với người tặng quà.

Quy định về xử lý việc nhận quà tặng bằng hiện vật của cán bộ, công chức là gì?

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau:
Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá;
Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật;
Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết