fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Những lưu ý nổi bật về hợp đồng bảo hiểm năm 2023

Tính đến từ ngày 01/01/2023, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã chính thức có hiệu lực, đánh dấu một bước quan trọng trong quản lý và hỗ trợ cho ngành công nghiệp bảo hiểm Việt Nam. Những điều chỉnh và quy định mới trong luật này hứa hẹn sẽ mang lại sự minh bạch, công bằng và hiệu quả cho hệ thống kinh doanh bảo hiểm trong nước. Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới, nhằm tăng cường khả năng quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Cùng tìm hiểu những lưu ý nổi bật về hợp đồng bảo hiểm năm 2023 tại bài viết sau

Hợp đồng bảo hiểm được hiểu là như thế nào?

Hợp đồng bảo hiểm là một thỏa thuận quan trọng giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, đặt ra những trách nhiệm và quyền lợi cụ thể để bảo vệ tài sản và lợi ích của người mua bảo hiểm. Theo đúng quy định, bên mua bảo hiểm cam kết đóng phí bảo hiểm nhất định, trong khi doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện việc chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Trong ngữ cảnh này, sự kiện bảo hiểm được định nghĩa như một sự kiện khách quan, có thể là kết quả của thoả thuận giữa các bên hoặc được quy định bởi pháp luật. Điều quan trọng là khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Những lưu ý nổi bật về hợp đồng bảo hiểm năm 2023

Việc xác định rõ sự kiện bảo hiểm và trách nhiệm của cả hai bên trong hợp đồng này đảm bảo tính minh bạch và công bằng, đồng thời cung cấp sự an toàn và ổn định cho bên mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chính là công cụ quan trọng giúp quản lý rủi ro và bảo vệ các lợi ích của cả hai bên liên quan.

Những lưu ý nổi bật về hợp đồng bảo hiểm năm 2023

Từ ngày 01/01/2023, việc Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 chính thức có hiệu lực đã mở ra một chương mới trong lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam. Đây là một cơ hội để tối ưu hóa quản lý rủi ro và cải thiện hệ thống bảo hiểm, với nhiều điểm mới nổi bật so với các quy định trước đó, như Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010. Những lưu ý nổi bật về hợp đồng bảo hiểm năm 2023 như sau:

Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tham gia bảo hiểm sau khi đã mua

Điều 35 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã đề cập đến quy định về thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm, một điều quan trọng mang lại tính linh hoạt và quyền lợi cho người mua bảo hiểm. Theo đó, đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 01 năm, bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm trong khoảng thời gian 21 ngày, bắt đầu từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm quyết định từ chối tiếp tục tham gia, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ. Người mua bảo hiểm sẽ được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý, nếu có, theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho người mua bảo hiểm để xem xét lại quyết định của mình mà còn đảm bảo tính công bằng trong việc xử lý hợp đồng.

Quy định này là một sự cải tiến lớn so với Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010. Việc tăng cường quyền lợi và quyền tự do cho bên mua bảo hiểm không chỉ làm phong phú thêm quy trình mua bảo hiểm mà còn thể hiện tinh thần chăm sóc đến quyền lợi của người mua bảo hiểm trong hệ thống pháp luật mới.

Các loại hợp đồng bảo hiểm năm 2023

Theo Điều 15 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, từ ngày 01/01/2023, các loại hợp đồng bảo hiểm sau đây sẽ được áp dụng:

1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Bao gồm các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến rủi ro về tính mạng và sức khỏe của người mua bảo hiểm. Điều này bao hàm các chính sách như bảo hiểm dành cho người mua bảo hiểm và gia đình trong trường hợp tử vong, mất khả năng toàn bộ hoặc một phần về sức khỏe.

2. Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe: Tập trung vào việc bảo vệ người mua bảo hiểm trước những chi phí y tế và chăm sóc sức khỏe, đảm bảo rằng họ có được sự hỗ trợ khi cần thiết.

3. Hợp đồng bảo hiểm tài sản: Chủ yếu liên quan đến bảo vệ tài sản của người mua bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm nhà đất, tài sản cá nhân, và các rủi ro khác liên quan đến tài sản.

4. Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại: Đối với các rủi ro mất mát hoặc hỏng hóc tài sản do các sự kiện không mong muốn như tai nạn, hỏa hoạn, hoặc thiên tai.

5. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm: Liên quan đến trách nhiệm pháp lý và tài chính của người mua bảo hiểm đối với bên thứ ba trong trường hợp có thiệt hại gây ra bởi họ.

Theo quy định của Luật, người mua bảo hiểm có quyền thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài để giao kết một hoặc kết hợp nhiều loại hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, điều này phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại khoản 3 của Điều 63 trong Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật khi thiết lập hợp đồng bảo hiểm.

Nội dung hợp đồng bảo hiểm năm 2023 phải có

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 17 trong Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, các hợp đồng bảo hiểm năm 2023 phải bao gồm những thông tin quan trọng sau đây:

1. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: Xác định rõ những đối tượng chính liên quan đến hợp đồng, bao gồm bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

2. Đối tượng bảo hiểm: Xác định rõ về cái mà hợp đồng bảo hiểm đang bảo vệ, có thể là tính mạng, sức khỏe, tài sản, trách nhiệm pháp lý, hoặc các rủi ro khác.

3. Số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài sản được bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm: Xác định mức đền bù tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

4. Phạm vi hoặc quyền lợi bảo hiểm; quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm: Mô tả chi tiết về quyền lợi và điều kiện của bảo hiểm, bao gồm cả quy tắc và điều khoản cụ thể.

5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm: Xác định rõ những quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

6. Thời hạn bảo hiểm, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm: Xác định thời gian cụ thể mà hợp đồng bảo hiểm sẽ có hiệu lực và kết thúc.

7. Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm: Đặc điểm về chi phí bảo hiểm, cũng như cách thức và kỳ hạn đóng phí.

8. Phương thức bồi thường, trả tiền bảo hiểm: Mô tả quy trình và cách thức mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

9. Phương thức giải quyết tranh chấp: Xác định quy trình và phương thức giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình hợp đồng bảo hiểm.

Những nội dung này đều quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng và công bằng trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, mang lại niềm tin và an tâm cho tất cả các bên liên quan.

Câu hỏi thường gặp

Đối tượng của Hợp đồng bảo hiểm tài sản là gì?

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

Đối tượng của Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự được hiểu là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định tại Điều 52 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết