fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Lương Thư ký Tòa án năm 2023 là bao nhiêu?

Thư ký tòa án là người được yêu cầu có học thức và trình độ cụ thể là cử nhân Luật trở lên, theo quy định của pháp luật. Vị trí này đòi hỏi sự hiểu biết về hệ thống pháp luật và quy trình tư pháp, đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức chuyên môn vào công việc hàng ngày. Nhiều thắc mắc rằng Lương thư ký tòa án hiện nay là bao nhiêu? Hãy cùng Học viện đào tạo pháp chế ICA tìm hiểu về quy định này tại bài viết sau

Căn cứ pháp lý

 • Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014
 • Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017

Thư ký Tòa án là ai?

Theo khoản 1 của Điều 92 trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Thư ký Tòa án là người có trình độ cử nhân luật trở lên được Tòa án tuyển dụng, qua đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án và được bổ nhiệm vào các ngạch khác nhau.

Cụ thể, Thư ký Tòa án được phân thành ba ngạch chính:

 1. Thư ký viên: Đây là cấp độ thấp nhất trong hệ thống ngạch Thư ký Tòa án. Thư ký viên có trách nhiệm hỗ trợ công tác quản lý tài liệu, tiếp nhận đơn đăng ký vụ án, chuẩn bị các giấy tờ liên quan và thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 2. Thư ký viên chính: Đây là cấp độ trung bình trong hệ thống ngạch Thư ký Tòa án. Thư ký viên chính thực hiện các nhiệm vụ quản lý và điều phối công tác của Thư ký viên. Nhiệm vụ của Thư ký viên chính bao gồm việc xây dựng kế hoạch công việc, kiểm soát chất lượng tài liệu và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý vụ án.
 3. Thư ký viên cao cấp: Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống ngạch Thư ký Tòa án. Thư ký viên cao cấp có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công việc của cả ngạch Thư ký Tòa án. Họ đảm bảo chất lượng công việc và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến việc xử lý vụ án.

Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Thư ký Tòa án trong việc hỗ trợ hoạt động của Tòa án nhân dân. Các ngạch trong hệ thống Thư ký Tòa án giúp xác định trình độ và trách nhiệm của từng thành viên, đồng thời tạo điều kiện để họ phát triển nghề nghiệp và góp phần xây dựng một hệ thống tư pháp công bằng và hiệu quả.

Tiêu chuẩn chung để trở thành Thư ký Tòa

Căn cứ vào Điều 3 của Quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, được quy định về tiêu chuẩn chung của Thư ký Tòa án như sau:

 1. Bản lĩnh chính trị: Thư ký Tòa án phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ phải nắm vững và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước. Thư ký Tòa án cần trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ công lý và lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân.
 2. Thực hiện nghĩa vụ công chức: Thư ký Tòa án phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật. Họ cần nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ từ cấp trên và trở thành gương mẫu trong việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và quy định của Tòa án nhân dân.
 3. Tận tụy và trung thực: Thư ký Tòa án phải làm việc tận tụy, liêm khiết, trung thực, khách quan và công tâm trong thực hiện công vụ. Họ phải chấp hành quy tắc ứng xử của công chức Tòa án nhân dân, duy trì lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp và phục vụ nhân dân.
 4. Phẩm chất và đạo đức: Thư ký Tòa án phải có phẩm chất, đạo đức và lối sống lành mạnh. Họ cần khiêm tốn, đoàn kết, cần kiệm, liêm, chính và chí công vô tư. Thư ký Tòa án không được lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân. Họ cũng không được tham nhũng, quan liêu, lãng phí hoặc có hành vi tiêu cực.
 5. Rèn luyện và nâng cao trình độ: Thư ký Tòa án cần có ý thức rèn luyện phẩm chất, luôn học tập để nâng cao trình độ và năng lực để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do đó, Thư ký Tòa án phải đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chuẩn chung được quy định như trên. Đây là những yêu cầu quan trọng để đảm bảo vai trò và trách nhiệm của Thư ký Tòa án trong hệ thống tư pháp Việt Nam.

Cần đáp ứng điều kiện gì để công chức Tòa án dự thi nâng ngạch?

Căn cứ vào Điều 13 của Quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, các điều kiện dự thi nâng ngạch được quy định như sau:

 1. Điều kiện dự thi nâng ngạch chung cho Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án: a) Hoàn thành nhiệm vụ tốt trong vòng 3 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch, không có kỷ luật hoặc thông báo về việc xem xét kỷ luật từ cơ quan có thẩm quyền; b) Có năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn trong cùng ngành chuyên môn; c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự thi.
 2. Điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án: Ngoài các điều kiện chung đã nêu ở Khoản 1, công chức Tòa án nhân dân các cấp khi dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án cần đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Nâng ngạch Thư ký viên:
 • Cán sự và nhân viên trong Tòa án nhân dân cần có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương ít nhất 3 năm (36 tháng) khi dự thi nâng ngạch Thư ký viên. Trong trường hợp đang giữ ngạch nhân viên, thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương ít nhất 5 năm (60 tháng);
 • Cần có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên.

b) Nâng ngạch Thư ký viên chính:

 • Đã có thời gian giữ ngạch Thư ký viên hoặc tương đương từ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc) tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch. Trong đó, thời gian giữ ngạch Thư ký viên tối thiểu là 1 năm (12 tháng);
 • Cần có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên chính.
Lương Thư ký Tòa án năm 2023 là bao nhiêu?

c) Nâng ngạch Thư ký viên cao cấp:

 • Đã có thời gian giữ ngạch Thư ký viên chính hoặc tương đương từ 6 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch. Trong đó, thời gian giữ ngạch Thư ký viên chính tối thiểu là 1 năm (12 tháng);
 • Trong quá trình giữ ngạch Thư ký viên chính hoặc tương đương, đã tham gia xây dựng ít nhất 1 văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh trở lên và được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu;
 • Cần có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên cao cấp.

Do đó, công chức Tòa án nhân dân các cấp khi dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án không chỉ phải đáp ứng các điều kiện chung về đối tượng Thư ký Tòa án dự thi nâng ngạch, mà còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngạch.

Lương Thư ký Tòa án năm 2023 là bao nhiêu?

Bảng lương của Thư ký tòa án trong năm 2023 được tính dựa trên công thức và mức lương cơ sở được quy định như sau:

Từ ngày 1/7/2023 trở đi:

 • Mức lương cơ sở: 1,800,000 đồng/tháng.

Công thức tính lương của Thư ký tòa án như sau:

Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Với hệ số lương được áp dụng từ công chức loại A1 trong ngành tòa án và ngành kiểm sát, với giá trị nằm trong khoảng từ 2.34 đến 4.98.

Vậy, bảng lương của Thư ký tòa án trong năm 2023 sẽ được tính theo công thức trên, với mức lương cơ sở tương ứng và hệ số lương nằm trong khoảng từ 2.34 đến 4.98.

Theo đó bảng lương của Thư ký tòa án trong năm 2023 như sau:

Hệ số lươngMức lương từ nay – 30/6/2023 (VNĐ)Mức lương từ 01/7/2023 (VNĐ)
2,343.486.6004.212.000
2,673.978.3004.806.000
3,004.470.0005.400.000
3,334.961.7005.994.000
3,665.453.4006.588.000
3,995.945.1007.182.000
4,326.436.8007.776.000
4,656.928.5008.370.000
4,987.420.2008.964.000

Trên đây là tư vấn về nội dung “Lương Thư ký Tòa án năm 2023 là bao nhiêu?“. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc cử công chức tham gia khóa học đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án là gì?

Theo hướng dẫn tại Mục 5 Công văn 51/TANDTC-TCCB ngày 09/02/2022, công chức đủ điều kiện tham gia khóa đào tào nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2022 được cử đi học theo nguyên tắc sau:
“5. Nguyên tắc cử công chức tham gia khóa học:
Đơn vị cử công chức đi học đảm bảo các quy định tại Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-TANDTC ngày 15/5/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Thủ trưởng đơn vị cử công chức đi học chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về hồ sơ công chức tham gia khóa học.”

Hồ sơ đăng ký tham gia khóa đào tạo nghiệp vu Thư ký Tòa an gồm những gì?

Theo hướng dẫn tại Mục 4 Công văn 51/TANDTC-TCCB ngày 09/02/2022, công chức đủ điều kiện tham gia khóa đào tào nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2022 cần chuẩn bị hồ sơ sau đây:
“4. Hồ sơ đăng ký:
– Công văn cử công chức đi học của đơn vị;
– Danh sách cử công chức đi học (theo mẫu kèm theo công văn);
– Đơn xin đi học của công chức;
– Sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu 2C/2008 (do Bộ Nội vụ ban hành), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;
– Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức trong 02 năm công tác liền kề (2020, 2021) đối với công chức đang giữ ngạch cán sự cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên; 01 năm công tác liền kề (2021) đối với công chức cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính;
– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học Luật trở lên (có công chứng hoặc chứng thực) đối với đối tượng đi học là cán sự, chuyên viên.”

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết