fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Văn bản của Đảng được định rõ là một dạng tài liệu đặc biệt, với đặc điểm chủ yếu sử dụng ngôn ngữ viết tiếng Việt để ghi chép và ghi lại chi tiết về hoạt động của các tổ chức đảng. Như một công cụ quan trọng, văn bản này không chỉ đơn thuần là bản ghi thông tin mà còn là cách thức truyền đạt và lưu trữ kiến thức đặc biệt trong cộng đồng Đảng. Sự ưu tiên việc sử dụng ngôn ngữ viết tiếng Việt không chỉ nhấn mạnh tính chính xác và chi tiết của thông tin mà còn thể hiện lòng tôn trọng đối với bản ngữ quốc gia. Việc này giúp bảo đảm rằng mọi thông điệp, từ các tổ chức đảng, được truyền đạt một cách rõ ràng và hiệu quả nhất. Nội dung bài viết dưới đây là hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, mời bạn đọc tham khảo:

Quy định pháp luật về văn bản của Đảng như thế nào?

Theo Quy định 66-QĐ/TW năm 2017 về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng, mọi nội dung được quy định theo các điều khoản sau đây:

Thứ nhất, văn bản của Đảng được xác định là một loại hình tài liệu, chủ yếu sử dụng ngôn ngữ viết tiếng Việt để ghi chép và ghi lại những hoạt động của các tổ chức đảng. Được ban hành bởi các cấp ủy, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đảng, văn bản này tuân theo quy định của Điều lệ Đảng và của Ban Chấp hành Trung ương. Quá trình ban hành có thể được thực hiện độc lập hoặc thông qua sự phối hợp giữa các tổ chức.

Thứ hai, hệ thống văn bản của Đảng bao gồm toàn bộ các loại văn bản đặc thù của Đảng, được sử dụng trong mọi hoạt động của hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở. Điều này bao gồm sự liên kết chặt chẽ giữa các cấp ủy, tổ chức và cơ quan để đảm bảo tính liên tục và nhất quán trong việc thực hiện các nguyên tắc và mục tiêu mà Đảng đề ra.

Qua những điều chỉnh và xác định chi tiết này, Quy định 66-QĐ/TW năm 2017 đã tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc, đồng thời làm nổi bật tính quyết định và sự tự chủ trong quá trình ban hành văn bản của Đảng, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và đồng đều trong hệ thống văn bản của Đảng từ cấp Trung ương đến cơ sở.

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Theo Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng đã đưa ra Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Hướng dẫn này cụ thể chỉ định phạm vi điều chỉnh, tập trung vào thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Đặc biệt, nó không áp dụng cho văn bản chuyên ngành, văn bản in thành sách và các ấn phẩm khác nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của hướng dẫn.

Đối tượng áp dụng của hướng dẫn là toàn bộ hệ thống từ các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, các trường chính trị, cơ quan, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của văn bản này.

Hướng dẫn cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể, đòi hỏi các văn bản chính thức của cấp uỷ, cơ quan, tổ chức Đảng phải thống nhất thể thức và kỹ thuật trình bày, nhằm đảm bảo giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn.

Về trách nhiệm của cá nhân, hướng dẫn rõ ràng khi chỉ định người ký văn bản chịu trách nhiệm về thể thức và kỹ thuật trình bày. Chánh văn phòng hoặc người được giao phụ trách công tác văn phòng có trách nhiệm thẩm định thể thức và kỹ thuật trình bày. Cán bộ, nhân viên tham gia soạn thảo cũng phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn. Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn thư cơ quan cũng có trách nhiệm kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày trước khi trình ký, phát hành, nhằm đảm bảo sự chuẩn mực và chất lượng của văn bản.

Câu hỏi thường gặp

Điều lệ Đảng được hiểu là như thế nào?

Điều lệ Đảng: văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy của Đảng, quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và các tổ chức đảng

Văn bản chiến lược của Đảng được hiểu là như thế nào?

Chiến lược là văn bản trình bày quan điểm, phương châm, mục tiêu chủ yếu và các giải pháp có tính toàn cục về phát triển một hoặc một số lĩnh vực trong một giai đoạn nhất định.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết