fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Điều kiện đầu tư kinh doanh

Đầu tư kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Để thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, điều kiện đầu tư kinh doanh đóng một vai trò quyết định. Các điều kiện ổn định về chính trị, an ninh và pháp lý là những yếu tố cơ bản mà các nhà đầu tư quan tâm. Một chính trị ổn định đảm bảo rằng quyền sở hữu và các hợp đồng sẽ được bảo vệ và không bị can thiệp một cách bất hợp pháp. An ninh đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn cho cả doanh nghiệp và nhân viên. Pháp lý ổn định đảm bảo rằng các quy định và quyền lợi của doanh nghiệp được xác định rõ ràng và thực thi một cách công bằng và minh bạch. Để tìm hiểu thêm mời bạn đọc tham khảo trong bài viết của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Điều kiện đầu tư kinh doanh

Điều kiện đầu tư đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Chính phủ cần tạo ra một môi trường ổn định, pháp lý và kinh tế để thu hút và duy trì vốn đầu tư. Tuy nhiên, cần vượt qua những thách thức như thủ tục hành chính phức tạp, hạ tầng không đồng bộ và môi trường kinh doanh cạnh tranh để đảm bảo rằng điều kiện là thuận lợi và bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp. Chỉ khi điều kiện tốt, quốc gia mới thúc đẩy được sự phát triển kinh tế và tạo ra cơ hội việc làm và thịnh vượng cho người d

Căn cứ theo khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 quy định như sau:

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật này.

3. Điều kiện đầu tư đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư.

4. Điều kiện phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

5. Quy định về điều kiện phải có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện;

b) Hình thức áp dụng điều kiện;

c) Nội dung điều kiện;

d) Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để (nếu có);

đ) Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư;

e) Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

6. Điều kiện được áp dụng theo các hình thức sau đây:

a) Giấy phép;

b) Giấy chứng nhận;
c) Chứng chỉ;

d) Văn bản xác nhận, chấp thuận;

đ) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

8. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện .

Điều kiện đầu tư kinh doanh
Điều kiện đầu tư kinh doanh

Như vậy, quy định về điều kiện phải có các nội dung sau đây:

  • Đối tượng và phạm vi áp dụng
  • Hình thức áp dụng
  • Nội dung
  • Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính (nếu có);
  • Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính
  • Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

Rà soát, tập hợp và công bố điều kiện đầu tư kinh doanh

Điều kiện đầu tư kinh doanh là một yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư và khuyến khích sự phát triển kinh tế. Một yếu tố quan trọng khác trong điều kiện là sự ổn định kinh tế và chính sách tài chính. Các nhà đầu tư cần có sự tin tưởng vào sự ổn định của nền kinh tế để đảm bảo rằng đầu tư của họ sẽ có lợi nhuận và không chịu rủi ro lớn. Chính sách tài chính cần đảm bảo rằng các quy định về thuế, lãi suất và tiền tệ không thay đổi quá thường xuyên và không đột ngột, từ đó mang lại sự dự đoán và ổn định cho các doanh nghiệp.

Điều 12 Nghị định 31/2021/NĐ-CP có quy định về rà soát, tập hợp và công bố điều kiện như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tập hợp điều kiện để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện được công bố theo quy định tại khoản 1 Điều này gồm những nội dung sau đây:

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư;

Căn cứ áp dụng điều kiện đối với các ngành, nghề quy định tại điểm a khoản này;

Điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

Trong trường hợp điều kiện có sự thay đổi theo quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư thì những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này được cập nhật theo thủ tục sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày các luật, pháp lệnh, nghị định được ban hành hoặc điều ước quốc tế về đầu tư được ký kết, bộ, cơ quan ngang bộ gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cập nhật điều kiện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật điều kiện hoặc cập nhật nội dung thay đổi về điều kiện đtrên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp:

Trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề theo quy định là trách nhiệm của cơ quan nào?

Chính phủ ban hành theo thẩm quyền điều kiện đối với ngành, nghề theo quy định là trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Điều kiện đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào?

Để đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh phải thuân theo điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định 101/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/01/2023).

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết